Tomt uten tillatelse

Dronebilde fra 29. juni 2021 som viser bygging av ei ny tomt.

Veidekke bygger en ny tomt på fjellet på Raudsand. Byggeområdet er på flere mål. Tomten bygges i et området som ikke er regulert for formålet. Byggingen er en del av mange tiltak uten tillatelse.

Satellittbilde av området datert 3. juli 2021. Området merket med den blå ringen viser bygging av en tomt uten tillatelse. Den røde ringen viser et deponiområde uten tillatelse.

Mangler byggetillatelse

Tomten som er anlagt mangler byggetillatelse. Tomten ligger i et LNF-område hvor det ikke tillates bygging. For å få mulighet til å bygge i et LNF-område kreves det dispensasjon fra reguleringsplanen. Det er ikke gitt dispensasjon for tiltaket. Reguleringsplanen er godkjent i kommunestyret og stadfestet av departementet.

Plankart vedtatt av departementet 6. mars 2020. Området merket med blå ring er den nybygde tomta. Området er et LNF-område og det er ikke gitt byggetillatelse.

Kommunens oppfølgingsplikt

Kommunens plikt til å følge opp ulovligheter følger av plan- og bygningsloven § 32-1. Bestemmelsen lyder som følgende:

Kommunen skal forfølge overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven. Er overtredelsen av mindre betydning, kan kommunen avstå fra å forfølge ulovligheten. Beslutning om dette er ikke enkeltvedtak.

Hovedregelen er altså at alle ulovligheter skal forfølges. Dette må ses i sammenheng med kommunens tilsynsplikt etter plan- og bygningsloven § 25-1.

Konsekvensene av ulovligheter

Dersom det avdekkes ulovligheter kan kommunen pålegge å rette eller stanse forholdet, jf. plan- og bygningsloven § 32-3, og/eller ilegge tvangsmulkt (§ 32-5) samt overtredelsesgebyr (§ 32-8).

Når det gjelder pålegg om stans og retting så skal det settes en frist for oppfyllelse overfor tiltakshaver. I visse tilfeller kan slike pålegg også kreves med øyeblikkelig virkning. Her er det imidlertid forutsatt at det foreligger ulovlige forhold som kan medføre fare eller uopprettelig skade. Kommunen har derfor også mulighet til å innhente bistand fra politiet til å få gjennomført et pålegg som skal gis øyeblikkelig virkning.

Tvangsmulkt innebærer en plikt til å betale et pengebeløp ved brudd på lovbestemte vilkår. Det fastsettes for å få gjennomført pålegg innen en angitt frist. Det er en forutsetning for tvangsmulkt at pålegget lar seg gjennomføre, og det kan derfor ikke pålegges dersom det foreligger hindringer for å gjennomføre pålegget som ikke skyldes den skyldige.

I motsetning til tvangsmulkt så krever ileggelse av overtredelsesgebyr at det foreligger skyld hos tiltakshaver. Det skal imidlertid ikke mye til for å konstatere skyld dersom det først er slått fast at det foreligger en ulovlighet. Den ansvarlige har krav på særskilt varsling før gebyret vedtas og skal gis anledning til å uttale seg innen en frist på minimum tre uker.

Nytt deponi uten tillatelse

En annen artikkel fra 7. september 2021 viser bygging av et mindre deponi uten tillatelse:

https://neitilgiftdeponi.com/2021/09/07/nytt-deponi-uten-tillatelse/

%d bloggere liker dette: