Kjerstad spurde om Raudsand – slik svarer Nybø

Starta jobben på Stortinget med spørsmål om forureining på Raudsand – har no fått svar frå avtroppande minister.

Svar fra avtroppende næringsminister Iselin Nybø (V): 

Avtalen mellom NFD og Veidekke Industri AS (Veidekke) regulerer eigedomssalet, og fordeler på vanleg måte ansvar og risiko for ulike tema på kjøpar og seljar.

Veidekke påtek seg risiko og ansvar for opprydding av ureining/avfall på eigedomane over bakken. Dette inneber blant anna ansvar for opprydding av dei 22 miljøavvika som er identifisert på eigedomane og etablering av topptetting på møllestøvdeponiet (deponi 2) i tråd med vilkår i vedtak frå miljømyndigheitene. Veidekke tek vidare ansvar for fysisk sikring av tilkomst til personheissjakta, samt ventilering og overvaking av personheissjakta med omsyn til mogleg gassdanning frå massane som ligg i personheissjakta. Massane skal ligge urørt, og sjakta skal ikkje nyttast av kjøpar i framtida. I dette samla ansvaret ligg det betydelege kostnader for Veidekke.

Staten beheld risiko og ansvar for eventuelle framtidige pålegg som måtte gjelde forureining/avfall under bakken, dvs. forureining som allereie finst i det gruvesystemet og som eksisterer på overtakelsen under eigedomane. Staten er ikkje ansvarleg for pålegg som blir utløyst av eller som er ein følgje av kjøpar si tidlegare eller framtidige verksemd.

Gjennom avtalen med Veidekke er ansvaret for forureiningsutfordringane avklart og sikrar at det vert rydda opp i forureininga på området i tråd med krav frå myndigheitene. Samstundes bidrar salet til å leggje til rette for lønsam verksemd og aktivitet på Raudsand. Det er mi vurdering at anmodningsvedtaket frå Stortinget er følgt opp gjennom avtalen som no føreligg, jf. omtale av anmodningsvedtak nr. 83, 3. desember 2018 i Prop. 1 S (2021-2022) frå Nærings- og fiskeridepartementet.»

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=86042

https://www.rbnett.no/nyheter/2021/10/13/Kjerstad-spurde-om-Raudsand-slik-svarer-Nyb%C3%B8-24700702.ece

Miljødirektoratet: Ikke vårt ansvarsområde

Miljødirektoratet uttaler i en tilbakemelding på flere varsel at sakene ikke er deres ansvarsområde. Det er en sjefingeniør i industriseksjonen i Miljødirektoratet som påpeker at utslippet ikke er deres ansvar. Det er samme sjefingeniør som utarbeider tillatelsene for deponiene på Raudsand.

Utslipp til fjorden er ikke Miljødirektoratets ansvar

Utslippene til fjorden som dokumenteres på forsidebildet er ikke i Miljødirektoratets ansvarsområde i følge sjefingeniøren i Miljødirektoratet.

https://neitilgiftdeponi.com/2021/09/10/deponi-misfarger-fjorden/

Deponi på myr på fjellet

Deponeringen av masse på fjellet direkte på ei myr er ikke i Miljødirektoratets ansvarsområde.

https://neitilgiftdeponi.com/2021/09/07/nytt-deponi-uten-tillatelse/

Deponi i LNF-område er ikke Miljødirektoratets ansvar

Miljødirektoratet påpeker at deponeringen av masse fra Deponi 2 til et LNF-område ikke er deres ansvar.

https://neitilgiftdeponi.com/2021/10/08/forurenset-grunn-deponeres-utenfor-deponiomradet/

Spør statsråden om opprydding på Raudsand

I et skriftlig spørsmål til næringsministeren vil Birgit Oline Kjerstad (SV) ha svar på følgende spørsmål om salget av staten sine eiendommer på Raudsand.

Birgit Oline Kjerstad (SV) har stilt næringsministeren flere spørsmål etter salget av staten sine eiendommer på Raudsand

Birgit Oline Kjerstad (SV): Korleis vil statsråden sikre at det blir rydda opp i ureininga på tidlegare statsgrunn ved Raudsand gruver i Molde kommune, er statsråden si avgjerd av 13.09.2021 i samsvar med Stortinget sitt vedtak i 2019 om sal av staten sine eigedomar og har statsråden oversikt over kostnadane som vert pålagt ved statsråden sitt vedtak om salg?

Begrunnelse

Saka gjeld sal av staten sine eigedomar på Raudsand i tidlegare Nesset og no Molde kommune. Salet vart foreteke mandag 13 september 2021, valdagen, og først kunngjort ved pressemelding den 20.09.2021.
Ved saldering av statsbudsjettet for 2019 vedtok regjeringa under Vedtak 83, sitat:

«Stortinget ber regjeringen om at forurensningen på statens grunn må håndteres i forbindelse ved salget av statens eiendom på Rausand i Nesset kommune i Møre og Romsdal, og at det legges til rette for at gruvesjakter og avfallsdeponier på områdene sikres samtidig», sitat slutt.

Ved kunngjeringa av salet etter Stortinget sitt vedtak er det klart at kjøper må rydde opp etter tidlegare verksemd. Det at regjeringa ved statsråden no har akseptert at staten skal foreta oppryddinga av avfall etter tidlegare verksemd, vil føre til at vesentlege utgifter som ikkje er utrekna bør innarbeidast i komande statsbudsjett. Det siv framleis avfall ut i Sunndals og Tingvollfjorden frå tidlegare verksemd.
Statsråd Børge Brende sa i spørjetimen i Stortinget 16 oktober 2016 :

«I forhold til om staten nå skal ta ansvaret for opprydningen av denne forurensningen, må jeg si at vi har et prinsipp som heter forurenser betaler- prinsippet. Den som skal rydde opp etter seg, er jo bedriften. Det er bedriften som har forurenset. Bedriften har forurenset ulovlig og ikke forholdt seg til utslippstillatelsene. Så dette skal vi se meget nøye på i den nærmeste tiden».

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=86042

https://www.driva.no/nyheter/2021/10/11/Sp%C3%B8r-statsr%C3%A5den-om-opprydding-p%C3%A5-Raudsand-24693040.ece

Forurenset grunn deponeres utenfor deponiområdet ?

Veidekke bygger ut deponi på Raudsand. Knuste steinmasser deponeres utenfor deponiområdet på ei myr en liten kilometer oppover på fjellet. Massene er fjernet fra det samme området hvor det tidligere var lagret «Russermasse». Deponeringen skjer direkte på myr uten oppsamling av sigevann. Miljødirektoratet har ikke gitt tillatelse og kommunen har ikke gitt tillatelse.

Bildet viser fjerning av masse i Deponi 2. Massen er kjørt ut av deponiet og lagret på myr 800 meter lengre oppe på fjellet
Bildet viser området hvor «Russermassen» var lagret.

Russermasse

Et gammelt kart viserer at området tidligere var brukt til mellomlagring av noe som ble nevnt som «Russermasse». Hvor restene av denne massen er nå kjenner ikke Nei til Giftdeponi til. Området er på kartet merket med «Mellomlager Russermasse» i «Aluscan’s Deponier».

Kart over deponiområdet. I område 2 var det i følge kartet mellomlagret «Russermasse»
Fargekoder for kart

Avfall fra Kandalaksja i Sovjetunionen

Russermasse var i følge SFT en avfallsråvare til Aluscan. Massen kom via Kandalaksja som ligger inne i Kvitesjøen i tidligere Sovjetunionen. Massene ankom Raudsand i samme tid som Sovjetunionen gikk i oppløsning. Det er spesielt å frakte masse fra dette området for å lagre det på fjellet på Raudsand.

Beskrivelse av «Russermasse» fra Statens Forurensningstilsyn (SFT). SFT heter i dag Miljødirektoratet.
Frakt av avfallsmasse fra Kandalaksja til Raudsand over lang avstand og værharde områder.

Lagring av masse direkte på myr

Massene som er omtalt i innlegget er fraktet ut av deponiområdet og deponert på ei myr en liten kilometer lenger opp på fjellet.

Bildet som viser lagring av massen direkte på myr. Bildedato 27. august 2021.

Søker om deponilager ved sjøen

Veidekke / Bergmesteren Raudsand søker om deponilager på industriområdet ved sjøen på Raudsand. Deponilageret skal mellomlagre masse før frakt til deponiene på fjellet.

Forsidefoto: Mellomlager av masser 27. august 2021.

Det søkes om mellomlagring av opptil 30 000 tonn forurenset masse i en permanent lagerhall på kaiområdet. Området er i reguleringsplanen tenkt brukt til gjenvinningsanlegget for farlig avfall. Søknaden er datert 23. september 2021.

Masser forurenset av tungmetaller

Masser som tas i mot vil være forurensede overskuddsmasser fra bygg- og anleggsvirksomheten sammen med forurensede masser fra eksisterende eller tidligere industriområder. Massene kan være forurenset både av tungmetaller og organiske forbindelser.

Overskridelser av miljøkvalitetsstandarden

6. mai 2020 svarte Miljødirektoratet på avslutningsrapporten fra daværende mellomlager. Dette mellomlageret ligger på samme plass som den nye søknaden om fast mellomlager ligger. Her konkluderte Miljødirektoratet med overskridelser av miljøkvalitetsstandarden i avløpsvannet. Massene bestod av 12 båtlaster på totalt 30 000 tonn. Disse massene er brukt til tildekking av møllestøvdeponiet og ligger åpent åpent for vær og vind i deponi 2 høsten 2021.

Bildet fra sommeren 2020 av massene fra mellomlager tilført deponiet før byggetillatelsen var gitt og reguleringsplanen var godkjent.

https://neitilgiftdeponi.com/2020/07/07/miljomessige-overskridelser/

Manglende tillatelse for mellomlagring?

Nei til Giftdeponi er ikke kjent med at det finnes tillatelse for mellomlagring av masser på kaia som er vist i dronebilde fra 27. august 2021. Forrige tillatelse fra Miljødirektoratet var at massene kunne lagres frem til 31. desember 2019. Det er ikke publisert en ny tillatelse på mellomlagring som er kjent for Nei til Giftdeponi.

Truar med millionbot

Statsforvaltaren slår fast at Veidekke i dag driv med vesentleg større luktutslepp enn lovleg.

Statsforvaltaren truar med å gje Veidekke industri i Kristiansund ei tvangsmulkt på 1,5 millionar kroner på grunn av ulovleg utslepp. Årsaka er at Veidekke ikkje skal ha bygd inn ferdigvareanlegget og sett i drift luktreinseanlegget. Bedrifta får no ein frist på fire månader på å få dette til. – Det er veldig sjeldan vi tvangsmulkter i den størrelsen.

https://www.nrk.no/mr/truar-med-millionbot–1.15676847

https://www.tk.no/luktproblemene-i-kristiansund-truer-med-a-gi-tvangsmulkt-pa-1-5-millioner/s/5-51-1046986

Raudsand – hva nå?

Staten sin eiendom i Raudsand er solgt.  Hva kan man forvente videre? 

Leserbrev fra Industri og Næringspartiet (INP)

I en høyesterettsdom i 2012 slår man fast at eier har en plikt til å rydde opp. Møre og Romsdal INP mener at det er det det må gjøres i Raudsand. RYDDE OPP.

I avtalen går det blant annet frem at den nye eieren er ansvarlig for deponiene over bakken, mens staten beholder ansvaret for det under bakken. Så får man i første omgang stole på at faginstansene i staten ha foretatt en riktig vurdering av hvordan deponiene i dagen skal sikres, at man ikke bare dekker til, men at det også tas hensyn til avrenning til grunnen. Det ligger videre føringer fra selger om at den nye eier skal overvåke gassutvikling fra gruva. Gassutslipp?

Hva med Sunndal- og Tingvollfjorden?

Det er beregnet at det er dumpet inntil 1,5 millioner tonn av farlig avfall i gruvesjaktene av virksomheten som ble dømt av Norges Høyesterett. Store mengder fra dumpet avfall renner og ut i fjorden, som og er påpekt av vannregion myndigheten.

Når kan vi forvente at Staten tar ansvar for opprydding av dumpet avfall i gruva. De har hatt muligheten siden 2003 ved daværende SFT, nå Miljødirektoratet. Gjelder ikke Grunnlovens § 112 for Staten – er det bare tomme ord for de som ikke bor i sentrale strøk?

Ei gruve som lekker og er oversvømt, der vil det også lekke ut i sjøen det er noe de fleste av oss skjønner. Kan det ikke være på tide å gi naturen mulighet til å rense opp i Tingvollfjorden?

I årene som har gått siden den industrielle revolusjonen har vi hatt varierende syn på miljø og hva som er skadelig, Med årene har vi heldigvis blitt flinkere til å ta miljøhensyn. Vi skal ikke dømme for det som er blitt gjort etter datidens norm. Møre og Romsdal INP erfarer derimot at det som har skjedd i gruvene i Raudsand miljøkriminalitet, en bevist handling.I en tid man viste bedre. Skal man da bare akseptere at dette blir liggende ute av syne ute av sinn og fortsette forurensingen av fjorden ikke bare for oss i dag, men for fremtidige generasjoner.

På Raudsand er det og registrert betydelige mengder av Jern, Vanadium, Chrome og Ilmenitt. Mineraldirektoratet anslo i sin høringsuttalelse av 01.06.2018 ved behandling av reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand AS at det kan være inntil 120 millioner tonn, av den omtalte Raudsand malmen, vanadium er definert som et kritisk mineral med stor betydning for utvikling av batterier med særskilt lang levetid. Møre og Romsdal INP er av den klare mening at disse verdiene må vi sikre for fremtiden, og som kan gi nye muligheter.

Gruvene og forurensningen ligger i Molde kommune og vi har rett til å mene at Molde kommune skal bidra til at fjorden blir renere.

Industri og Næringspartiet (INP) er et moderat sentrumsparti. Vi ønsker å legge til rette for langsiktige stabile rammevilkår for industrien. Partiet ønsker også å legge til rette for økt videreforedling i Norge.

Møre og Romsdal INP mener: Når Staten som ansvarlig for forurensingen i Raudsand gruver har ryddet opp i den miljøbomba som ligger i gruva og lekker i fjorden, skal den ettertraktede malmen gi nye arbeidsplasser ved produksjon av mineraler for resirkulerbare batterier. Vi kan derimot ikke stille se på at gamle miljøsynder blir feid under teppe på en enkel måte.

Finn Arne Follestad

Fylkesleder

Industri og Næringspartiet (INP)

https://www.driva.no/meninger/2021/10/02/Raudsand-hva-n%C3%A5-24661529.ece