Søker om deponilager ved sjøen

Veidekke / Bergmesteren Raudsand søker om deponilager på industriområdet ved sjøen på Raudsand. Deponilageret skal mellomlagre masse før frakt til deponiene på fjellet.

Forsidefoto: Mellomlager av masser 27. august 2021.

Det søkes om mellomlagring av opptil 30 000 tonn forurenset masse i en permanent lagerhall på kaiområdet. Området er i reguleringsplanen tenkt brukt til gjenvinningsanlegget for farlig avfall. Søknaden er datert 23. september 2021.

Masser forurenset av tungmetaller

Masser som tas i mot vil være forurensede overskuddsmasser fra bygg- og anleggsvirksomheten sammen med forurensede masser fra eksisterende eller tidligere industriområder. Massene kan være forurenset både av tungmetaller og organiske forbindelser.

Overskridelser av miljøkvalitetsstandarden

6. mai 2020 svarte Miljødirektoratet på avslutningsrapporten fra daværende mellomlager. Dette mellomlageret ligger på samme plass som den nye søknaden om fast mellomlager ligger. Her konkluderte Miljødirektoratet med overskridelser av miljøkvalitetsstandarden i avløpsvannet. Massene bestod av 12 båtlaster på totalt 30 000 tonn. Disse massene er brukt til tildekking av møllestøvdeponiet og ligger åpent åpent for vær og vind i deponi 2 høsten 2021.

Bildet fra sommeren 2020 av massene fra mellomlager tilført deponiet før byggetillatelsen var gitt og reguleringsplanen var godkjent.

https://neitilgiftdeponi.com/2020/07/07/miljomessige-overskridelser/

Manglende tillatelse for mellomlagring?

Nei til Giftdeponi er ikke kjent med at det finnes tillatelse for mellomlagring av masser på kaia som er vist i dronebilde fra 27. august 2021. Forrige tillatelse fra Miljødirektoratet var at massene kunne lagres frem til 31. desember 2019. Det er ikke publisert en ny tillatelse på mellomlagring som er kjent for Nei til Giftdeponi.