Funn av sprengstoff i deponiet

Veidekke / Bergmesteren Raudsand opplyser i et brev til Miljødirektoratet om funn av sprengstoff i deponiet. Sprengstoffet kommer fra gruvevirksomheten i området.

Forsidebilde: Deler av deponiområde hvor det kan være sprengstoff.

Funnet av sprengstoff kommer frem i en søknad om oppstart av deponiet. Søknaden er sendt Miljødirektoratet den 7. oktober 2021. Veidekke bruker funn av sprengstoff som årsak til manglende tildekking av møllestøvsekkene.

Utdrag fra søknad fra Veidekke til Miljødirektoratet 7. oktober 2021

Bruker flere år på å rydde gammelt sprengstoff

Veidekke startet bygging av deponiet høsten 2019. To år etter byggestart ber Veidekke om en utsettelse av tildekkingen av møllestøvsekkene. Fristen var 30. juni 2021. Veidekke ber om ny frist den 30. september 2022. Miljødirektoratet har ikke virkemidler til å pålegge en snarlig tildekking. Spesielt ikke siden Veidekke behøver over to år på rydde området for gammelt sprengstoff. Nei til Giftdeponi kjenner ikke til at DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) eller kommunen er varslet om sprengstoffet.