Kontrollutvalget vil ikke kontrollere

Kontrollutvalget vil ikke følge opp ulovlig veibygging. Kommunen orienterer ikke kontrollutvalget om tilsyn på eiendommen.

Forsidebilde: Veien som var bygd i et LNF-område i 2016

Kontrollutvalget i Molde kommune fikk tilsendt en henvendelse om ulovlig bygging av vei i LNF-sone på Raudsand. Den omtalte veien er bygd på Veidekkes eiendom uten tillatelse fra kommunen. Etter at Norges Miljøvernforbund varslet om den ulovlige byggingen 7. oktober 2020 startet kommunen et tilsyn om ulovligheter. Kommunedirektøren orienterer ikke kontrollutvalget om tilsynet.

Kjenner ikke kontrollutvalget til kommunens tilsyn?

Sekretariatet til kontrollutvalget uttaler i sin vurdering at henvendelser om ulovlig bygging må innbyggere eller andre kontakte kommunen. Kjenner ikke kontrollutvalget til kommunens tilsyn av ulovlighetene som baseres på en henvendelse fra Norges Miljøvernforbund? Kommunedirektøren deltar i møtene i kontrollutvalget uten å orientere om tilsynet.

Kontrollutvalget henviser til at henvendelsen er sendt statsforvalteren .

Kontrollutvalget må ha «åpne ører»

Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) viser til hvordan utvalget kan fange opp saker. Kommunerevisorforbundet påpeker at det er viktig at kontrollutvalget har åpne ører for indikasjoner på avvik i kommunen. Sakene kan komme gjennom oppslag i media eller henvendelser fra publikum. Det påpekes at kontrollutvalget ikke bare passivt baserer seg på informasjon som fremkommer i saker som er til behandling.

Fra «Hjelp – jeg er ny i kontrollutvalget» av NKRF

Artikkel om ulovlig veibygging:

https://neitilgiftdeponi.com/2021/01/31/ulovlig-bygging-av-vei-politikere-ikke-orientert/

Artikkel om kommunens tilsyn:

https://neitilgiftdeponi.com/2021/09/02/kommunen-undersoker-lovbrudd-fra-veidekke/

100 år gammel konsesjon – vil søke om tillatelse 5 år etter bygging

Nei til Giftdeponi er kjent med at Veidekke har svart kommunen om bygging av veien. Her skriver Veidekke at de har konsesjon i området og at deler av veibyggingen faller inn under konsesjonen. Gir en konsesjon etter industrikonsesjonsloven av 1917 for gruvedrift mulighet til alle tiltak i området? For den delen som var bygd på LNF-området tilbyr utbygger å sende inn en byggesøknad. Opplysningene er unntatt offentlighet av kommunen. Hvorfor kommunedirektøren ikke orienterer kontrollutvalget er underlig.