Video av forurenset utslipp

Real Alloy på Raudsand behandler saltslagg fra Europa og sender oksid ut av Norge. Fjordbunnen utenfor anlegget viser høye konsentrasjoner av miljøgifter. Nei til Giftdeponi har tilgang på en video som viser utslipp ved lasting og lossing. Videoen viser tydelig forurenset fjord. Bedriften opplyser ikke Miljødirektoratet om utslippene.

Video av utslipp av forurensning til fjorden vår/sommer 2021

Diffuse utslipp

Videoen viser misfarging av fjorden på grunn av utslipp av forurenset avfall. Dette kalles diffuse utslipp. Miljødirektoratet påpeker at Real Alloy ikke har redegjort for diffuse utslipp. Bedriften sendte en studie til Miljødirektoratet den 17. august 2021. Studien er utarbeidet en innleid konsulent fra Bergfald Miljørådgiver. Miljødirektoratet gir en tilbakemelding den 25. oktober 2021 hvor de uttaler at utredningen ikke oppfyller kravet.

Stillbilde fra videoen som viser lasting av oksid med store mengder forurensning som faller ned utenfor båten. Vind blåser også oksidstøv ut i fjorden.

Misfarging av fjorden

Stillbilde fra videoen som viser forurensning av fjorden.

Fjorden misfarges av utslipp fra avfallsrester. Forurenset regnvann slippes direkte ut i fjorden. Nei til Giftdeponi kjenner ikke til rapportering av utslippet. Utslippet vises i videoen.

Plikt til å redusere forurensning

Bedriften Real Alloy har plikt til å redusere sine utslipp så langt det er mulig. Her er det miljøet i fjorden som må ta kostnadene.

I tillatelsen angis det at overflatevann skal håndteres:

Tilsyn varsles lang tid i forveien

Miljødirektoratet varsler sine tilsyn god tid i forveien. Direktoratet har sannsynligvis aldri vært tilstede ved lossing og lasting på bedriften. Et tilsyn av bedriften fra Miljødirektoratet gir et feilaktig virkelighetsbilde.

Dumping av store mengder giftig prosessavfall i Tingvollfjorden

Det pumpes store mengder med prosessavfall til Tingvollfjorden etter behandling av europeisk spesialavfall. Prosessavfallet blandes med forurenset avrenning fra deponiene på fjellet. Avrenningen fra deponiene sendes gjennom forurenset giftig avfall som er deponert i gruvene under fjorden. Alt sendes samlet ut i Tingvollfjorden. Miljødirektoratet gir flere forskjellige utslippstillatelser som går ut i fjorden i samme rør. Sover Miljødirektoratet?

Miljldirektoratet: Utredningen oppfyller ikke kravet

Miljødirektoratet melder til Real Alloy at utredningen for å redusere diffuse utslipp ikke oppfyller kravet i tillatelsen.

Foto: Real Alloy november 2021

På følgende punkt oppfyller ikke bedriften kravet i utslippstillatelsen:

 • Ikke redegjort for sine diffuse utslipp til vann.
 • Ikke oppgitt størrelsen på de diffuse utslippene per kilde.
 • Bedriften har oppgitt at det diffuse utslippet kan inneholde ammoniakk, støv, fluorider, hydrogensulfid, fosfin og arsin. Vil det si at det diffuse utslippet ikke inneholder andre stoffer av miljømessig betydning?
 • Det er ikke gjort en miljørisikovurdering av utslippet. Hvorfor ikke?

Miljødirektoratet opplyser i brevet til Real Alloy at en fullstendig utredning skal returneres snarest.

Tilbakemelding til Real Alloy den 25. oktober 2021

Vil bygge kulvert under fylkesvegen

Veidekke forbereder seg på deponidrift i Bergmesteren på Raudsand, og søker om tillatelse til å etablere adkomstveg og bygging av kulvert under fylkesvegen.

(pluss-artikkel)

https://www.driva.no/nyheter/2021/11/22/Vil-bygge-kulvert-under-fylkesvegen-24847911.ece

https://www.rbnett.no/nyheter/2021/11/22/Vil-bygge-kulvert-under-fylkesvegen-24849823.ece

Hva nå Raudsand?

På Raudsand er det og registrert betydelige mengder av Jern, Vanadium, Chrome og Ilmenitt. Mineraldirektoratet anslo i sin høringsuttalelse av 01.06.2018 ved behandling av reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand AS at det kan være inntil 120 millioner tonn av den omtalte Raudsand malmen, vanadium er definert som et kritisk mineral med stor betydning for utvikling av batterier med særskilt lang levetid.

Av Finn Arne Follestad, fylkesleder Industri og Næringspartiet 

https://ksu.no/artikler/leserinnlegg/110839-hva-na-raudsand-20211119

Kontrollutvalget vil ikke kontrollere

Kontrollutvalget vil ikke følge opp ulovlig veibygging. Kommunen orienterer ikke kontrollutvalget om tilsyn på eiendommen.

Forsidebilde: Veien som var bygd i et LNF-område i 2016

Kontrollutvalget i Molde kommune fikk tilsendt en henvendelse om ulovlig bygging av vei i LNF-sone på Raudsand. Den omtalte veien er bygd på Veidekkes eiendom uten tillatelse fra kommunen. Etter at Norges Miljøvernforbund varslet om den ulovlige byggingen 7. oktober 2020 startet kommunen et tilsyn om ulovligheter. Kommunedirektøren orienterer ikke kontrollutvalget om tilsynet.

Kjenner ikke kontrollutvalget til kommunens tilsyn?

Sekretariatet til kontrollutvalget uttaler i sin vurdering at henvendelser om ulovlig bygging må innbyggere eller andre kontakte kommunen. Kjenner ikke kontrollutvalget til kommunens tilsyn av ulovlighetene som baseres på en henvendelse fra Norges Miljøvernforbund? Kommunedirektøren deltar i møtene i kontrollutvalget uten å orientere om tilsynet.

Kontrollutvalget henviser til at henvendelsen er sendt statsforvalteren .

Kontrollutvalget må ha «åpne ører»

Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) viser til hvordan utvalget kan fange opp saker. Kommunerevisorforbundet påpeker at det er viktig at kontrollutvalget har åpne ører for indikasjoner på avvik i kommunen. Sakene kan komme gjennom oppslag i media eller henvendelser fra publikum. Det påpekes at kontrollutvalget ikke bare passivt baserer seg på informasjon som fremkommer i saker som er til behandling.

Fra «Hjelp – jeg er ny i kontrollutvalget» av NKRF

Artikkel om ulovlig veibygging:

https://neitilgiftdeponi.com/2021/01/31/ulovlig-bygging-av-vei-politikere-ikke-orientert/

Artikkel om kommunens tilsyn:

https://neitilgiftdeponi.com/2021/09/02/kommunen-undersoker-lovbrudd-fra-veidekke/

100 år gammel konsesjon – vil søke om tillatelse 5 år etter bygging

Nei til Giftdeponi er kjent med at Veidekke har svart kommunen om bygging av veien. Her skriver Veidekke at de har konsesjon i området og at deler av veibyggingen faller inn under konsesjonen. Gir en konsesjon etter industrikonsesjonsloven av 1917 for gruvedrift mulighet til alle tiltak i området? For den delen som var bygd på LNF-området tilbyr utbygger å sende inn en byggesøknad. Opplysningene er unntatt offentlighet av kommunen. Hvorfor kommunedirektøren ikke orienterer kontrollutvalget er underlig.

Ny utsettelse for å dekke til møllestøvet

Miljødirektoratet har vedtatt ny frist for tildekking av møllestøvsekkene på Raudsand. Første frist var satt til 1. september 2009. Etter stadige utsettelser er ny frist 30. september 2022 – over 13 år etter første frist!

Foto: Møllestøvsekkene har ligget åpent for vær og vind i 20 år – her fra 29. juni 2021

«Forurensningsdirektoratets» fristutsettelser:

Endret tillatelse fra Miljødirektorat den 4. november 2021
 • 30. september 2022 (frist vedtatt 4. november 2021)
 • 30. juni 2021 (frist vedtatt 13. november 2020)
 • 31. oktober 2020 (frist vedtatt 24. september 2019)
 • 30. juni 2020 (frist vedtatt 29. august 2019)
 • 24. juli 2015 ble avslutningen stilt i bero fir å avslutte deponi 1.
 • 1. desember 2013 (frist vedtatt 1. oktober 2012)
 • 11. november 2011 (frist vedtatt 30. mai 2011)
 • 1. september 2009 (frist vedtatt 20 april 2009)

To forskjellige tilpassede forklaringer

Veidekke angir manglende mulighet til å dekke til møllestøvet med manglende avklaring av eierforholdene. Samtidig forklarer Veidekke at deres konsesjon gir anledning til veibygging på den samme eiendommen. Tillatelsen til veibygging baseres i følge Veidekke på en konsesjon fra 1990. Hvis konsesjonen gir tillatelse til veibygging i jomfruelig terreng gir også konsesjonen absolutt tillatelse til tildekking av møllestøvet.

Bergmesteren Raudsand / Veidekkes tilbakemelding fra 27. august 2021 til kommunen angående tilsyn med ulovlig veibygging i området.

Miljøet er taperen

Manglende tildekking av møllestøvsekkene gir en fortsatt forgiftning av fjorden. Miljøet er nok en gang taperen.

Søker leder for deponiet på Raudsand

Veidekke Industri AS søker leder for deponivirksomheten på Raudsand. – En krevende, men interessant jobb, sier Lars Merakerås som er leder for deponivirksomheten i Veidekke Industri AS.

(pluss-artikkel)

https://www.driva.no/nyheter/2021/11/08/S%C3%B8ker-leder-for-deponiet-p%C3%A5-Raudsand-24794702.ece

https://www.rbnett.no/nyheter/2021/11/08/S%C3%B8ker-leder-for-deponiet-p%C3%A5-Raudsand-24795820.ece

Dynamittfunn og eksplosivhund.no

Funn av udetonert sprengstoff på flere områder i Deponin 2 på Raudsand har medført stor aktivitet for å renske området. I følge eksplosivhund.no avdekket de over 200 kg dynamitt.

Forsidebildet viser avdekking av udetonert sprengstoff i deponi 2.

Ni dager med bombehund

Fra rapport innsendt til DSB

Firmaet eksplosivhund.no brukte ni dager med søk med bombehund etter sprengstoff på Raudsand. Søkene ble gjennomført i perioden 25. mars 2021 til 28. april 2021.

Høy risiko som med stor sikkerhet kunne ført til skader/død

I følge rapporten fra eksplosivhund.no var det ett omfattende arbeid på relativt store områder med funn av flere hundre kilo sprengstoff. «Mengder sprengstoff som er funnet har vært en høy risiko som med stor sikkerhet kunne ført til skader/død.»

Fra rapport innsendt til DSB

Dynamitt og tennere

Flere hundre kilo sprengstoff ble funnet. Hovedsakelig dynamitt, men også noe Minitt sammen med 32 stk. tennere.

Grunnen under møllestøvdeponiet ikke undersøkt

Grunnen under møllestøvdeponiet er sannsynligvis ikke undersøkt siden det var tildekket med 30 000 tonn masse. I rapporten kommer det ikke frem en vurdering av dette området.

Deponi 5 er ikke undersøkt.

Deponi 5 som ligger lenger opp på fjellet er ikke undersøkt. Dette området er ikke forsvarlig inngjerdet og området bør snarest undersøkes for sprengstoff.

Prioriterer å bygge nytt deponi -dekker ikke til møllestøvet

Veidekke prioriterer å bygge nytt deponi og utsetter tildekking av møllestøvet. Møllestøvet skulle tildekkes innen 30. juni 2021, men Veidekke gjennomfører ikke pålagt arbeid før tidligst høsten 2022.

Veidekke overholder ikke frist om tildekking av møllestøvet

Fristen for tildekking av møllestøvsekkene var satt til 30. juni 2021. Ved inngangen til vinteren prioriterer Veidekke å bygge nytt deponi i stedet for å oppfylle krav satt fra Miljødirektoratet.

Møllestøvsekkene ligger fortsatt uten tildekking. Foto November 2021

Veidekke prioriterer å bygge nytt deponi

Veidekke er godt i gang med å klargjøre nytt deponi. Veidekke ønsker ikke å dekke til møllestøvsekkene, men ber Miljødirektoratet om oppstart av deponiet fra 1. januar 2021.

Veidekke prioriterer å bygge nytt deponi og overholder ikke krav om tildekking av møllestøvet. Foto November 2021

Miljødirektoratet vil ikke reagere

Miljødirektoratet vil ikke reagere på manglende tildekking av møllestøvet. Veidekke har sendt inn varsel til Miljødirektoratet den 7. oktober 2021 om at møllestøvet ikke vil være tildekket før 30. september 2022.

Fristutsettelser:

 • 30. september 2022 (fristen som Miljødirektoratet vil vedta i oktober 2021)
 • 30. juni 2021 (frist vedtatt 13. november 2020)
 • 31. oktober 2020 (frist vedtatt 24. september 2019)
 • 30. juni 2020 (frist vedtatt 29. august 2019)
 • 24. juli 2015 ble avslutningen stilt i bero fir å avslutte deponi 1.
 • 1. desember 2013 (frist vedtatt 1. oktober 2012)
 • 11. november 2011 (frist vedtatt 30. mai 2011)
 • 1. september 2009 (frist vedtatt 20 april 2009)

Funn av gamalt sprengstoff 

Styreleiar i Bergmesteren Raudsand, Kari Helland Berntsen, seier det ikkje er uvanleg å finne gamalt sprengstoff der det har vore gruveverksemd. Nabo Synnøve Almås Harstad er blant dei som reagerer på at det ikkje har blitt varsla om funn av gamalt sprengstoff i deponi 2 på Raudsand i Molde. – Funnet ble gjort i mars, DSB blei varsla og det har blitt rydda opp, seier Helland Berntsen.

https://www.nrk.no/mr/funn-av-gamalt-sprengstoff-1.15704417

Sprengstoff i Bergmesteren Høyfjell?

Bergmesteren Høyfjell hvor Deponi 5 er planlagt kan muligens inneholde sprengstoff. I et tilsvarende område i nærheten ble det oppdaget 200 kg dynamitt. Grunneier Veidekke må undersøke ravinen hvor deponi 5 planlegges og legge frem en offentlig rapport for kommunen.

Forsidefoto: Inneholder Bergmesteren Høyfjell sprengstoff? Bergmesteren Høyfjell er også benevnt som Deponi 5.

Sommeren 2021 ble det oppdaget 200 kilo dynamitt i Deponi 2. Det planlagte deponi 5 som også er benevnt som Bergmesteren Høyfjell kan inneholde «gjenglemt» sprengstoff.

Deponi 5 er ett av mange planlagte deponi på Raudsand. Deponi 5 er planlagt i restene etter området som kalles Bergmesteren Høyfjell. Deponiet ligger over en kilometer vest for deponi 2. Drift på malmen i Bergmesteren Høyfjell skjedde i 1980 årene. Dette er i samme tidsrom som dynamitten i Deponi 2 sannsynligvis er fra.

Flyfoto av Deponi 5 / Bergmesteren Høyfjell

Veidekke er grunneier og ansvarlig

På grunn av funnet av 200 kg dynamitt i ravinen tilhørende deponi 2 må også ravinen for deponi 5 undersøkes. Deponi 5 mangler sikring. På grunn av sannsynligheten for at det finnes dynamitt i deponiet må grunneier Veidekke sørge for en undersøkelse av ravinen. De må legge frem en offentlig rapport fra et uavhengig firma. Og ikke som tilfellet med det hemmeligholdte funnet av sprengstoff i Deponi 2.

Eierselskap til Bergmesteren Raudsand har satt ned aksjekapitalen med 15.8 millioner kroner

Selskapet som i følge Brønnøysundregistrene kontrollerer halvparten av Bergmesteren Raudsand har satt ned aksjekapitalen fra 15,9 millioner kroner til under 100 000 kroner.

Faksimile fra artikkel i Tidens Krav

Envoilution International

Et av eierselskapene til Bergmesteren Raudsand – Envoilution International har satt ned aksjekapitalen med 15.8 millioner kroner fra 15.898.000 til 95.388. Dette selskapet eier 50 % av Envoilution Norge. Veidekke Industri eier resterende 50 %.

Aksjenedsettelsen dekker et tap på 7.260.998 kroner. 3 millioner kroner tilbakebetales til aksjeeierne og 5.541.614 kroner avsettes til fond.

Selskapet som har forretningsadresse i Kristiansund hadde et negativt resultat i 2020 på 6.965.000 kroner. Selskapet har hatt negative årsresultat alle årene siden det var stiftet i 2013. Tapene disse åtte årene tilsvarer kapitalnedsettelsen på 7 260 000 kroner.

Selskapet har ikke betalt skatt.

Eierstruktur i følge Brønnøysundregistrene (26. oktober 2021)

Envoilution Norge

Det er Envoilution Norge som eier Bergmesteren Raudsand med 100 %. Dette selskapet hadde et negativt årsresultat på 13 286 000 kronet og har negative resultat i alle årsresultatene siden firmastiftelsen i 2012.

Selskapet har ikke betalt skatt.

Bergmesteren Raudsand

Bergmesteren Raudsand hadde et negativt årsresultat på 8 620 000 kroner i 2020. Siden oppstarten i 2005 har firmaet i nesten alle år negative årsresultat. Summert fra 2005 er årsresultatene negativ med 14 639 000 kroner.

Selskapet har ikke betalt skatt.

https://www.tk.no/naringsliv-kristiansund-selskap-satte-ned-kapitalen-med-over-15-millioner/s/5-51-1055175

https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20210000671983&sokeverdi=912515966

Fant over 200 kilo sprengstoff 

I forbindelse med tildekkinga av møllestøvsekker i deponi 2 på Raudsand har Veidekke funnet over 200 kilo gammel dynamitt i området.

Deponi 2

Søkt med bombehunder

– Det er ulike typer dynamitt som er funnet. Alt stammer alt fra den tidligere gruvevirksomheten opplyser Veidekke Industri.

– Frykter dere at det kan skje eI ulykke under opprydningen av sprengstoffet?

– Nei, vi gjør ikke det. Vi har veldig gode rutiner til å håndtere funn som dette. Det er brukt store ressurser på arbeidet. Vi har blant annet søkt med bombehunder.

…………………………

(pluss-artikkel)

https://www.rbnett.no/nyheter/2021/10/25/Fant-over-200-kilo-sprengstoff-etter-tidligere-gruvevirksomhet-24744163.ece

https://www.driva.no/nyheter/2021/10/25/Fant-over-200-kilo-sprengstoff-etter-tidligere-gruvevirksomhet-24743664.ece

Funn av sprengstoff i deponiet

Veidekke / Bergmesteren Raudsand opplyser i et brev til Miljødirektoratet om funn av sprengstoff i deponiet. Sprengstoffet kommer fra gruvevirksomheten i området.

Forsidebilde: Deler av deponiområde hvor det kan være sprengstoff.

Funnet av sprengstoff kommer frem i en søknad om oppstart av deponiet. Søknaden er sendt Miljødirektoratet den 7. oktober 2021. Veidekke bruker funn av sprengstoff som årsak til manglende tildekking av møllestøvsekkene.

Utdrag fra søknad fra Veidekke til Miljødirektoratet 7. oktober 2021

Bruker flere år på å rydde gammelt sprengstoff

Veidekke startet bygging av deponiet høsten 2019. To år etter byggestart ber Veidekke om en utsettelse av tildekkingen av møllestøvsekkene. Fristen var 30. juni 2021. Veidekke ber om ny frist den 30. september 2022. Miljødirektoratet har ikke virkemidler til å pålegge en snarlig tildekking. Spesielt ikke siden Veidekke behøver over to år på rydde området for gammelt sprengstoff. Nei til Giftdeponi kjenner ikke til at DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) eller kommunen er varslet om sprengstoffet.

Permanent tillatelse til mellomlagring av avfall

Miljødirektoratet ga Veidekke den 18. oktober 2021 permanent tillatelse til mellomlagring av avfall på kaia på Raudsand.

Massene skal lagres i en hall før transport opp på fjellet. Forsidebildet viser lagring av masse uten tillatelse på området.

Avrenningen fra massene skal lagres i en 1000 liter (?) ibc konteiner før den fraktes bort. Miljødirektoratet vurderer at det ikke er nødvendig å gi tillatelse etter forurensingsloven.  

Veidekke varsler om utsatt tildekking av møllestøvet

Møllestøvet ligger åpent for vær og vind i Deponi 2. Her har det ligget i 20 år. Miljødirektoratet satte absolutt siste frist for tildekking til 30. juni 2021. Veidekke varsler nå at tildekkingen ikke vil være ferdig før 30. september 2022. Hele 15 måneder etter Miljødirektoratets siste frist, og over 13 år etter første frist.

Kynisk press

Veidekke har det siste året kunne dekke til møllestøvet. Veidekke har brukt forurensningen kynisk for å presse politikere og administrasjon for å få gjennomføre sine planer om å tilføre mer forurensning til området.

Tilført store mengder masse, men miljøgiftene er ikke tildekket

Like ovenfor møllestøvsekkene har Veidekke tilført store mengder masse. Møllestøvsekkene vises nederst på bildet. Foto 27. august 2021.

Like ovenfor møllestøvsekkene har Veidekke tilført masse. Det er tilført store mengder masse, men nekter å gjennomføre tildekking av sekkene som inneholder miljøgifter. Det er ikke miljøet Veidekke er bekymret for.

Miljødirektoratet i Tornerosesøvn

Miljødirektoratet vil nok en gang utsette fristen for tildekking av møllestøvet, denne gangen med 15 måneder. Oppfølging av frister blir ikke overholdt og Miljødirektorartet sover som Tornerose gjorde. Veidekke har sendt inn varsel til Miljødirektoratet den 7. oktober 2021 om at møllestøvet ikke vil være tildekket før 30. september 2022.

Fristutsettelser:

 • 30. september 2022 (fristen som Miljødirektoratet vil vedta i oktober 2021)
 • 30. juni 2021 (frist vedtatt 13. november 2020)
 • 31. oktober 2020 (frist vedtatt 24. september 2019)
 • 30. juni 2020 (frist vedtatt 29. august 2019)
 • 24. juli 2015 ble avslutningen stilt i bero fir å avslutte deponi 1.
 • 1. desember 2013 (frist vedtatt 1. oktober 2012)
 • 11. november 2011 (frist vedtatt 30. mai 2011)
 • 1. september 2009 (frist vedtatt 20 april 2009)

Artikkel om fristutsettelser:

Kjerstad spurde om Raudsand – slik svarer Nybø

Starta jobben på Stortinget med spørsmål om forureining på Raudsand – har no fått svar frå avtroppande minister.

Svar fra avtroppende næringsminister Iselin Nybø (V): 

Avtalen mellom NFD og Veidekke Industri AS (Veidekke) regulerer eigedomssalet, og fordeler på vanleg måte ansvar og risiko for ulike tema på kjøpar og seljar.

Veidekke påtek seg risiko og ansvar for opprydding av ureining/avfall på eigedomane over bakken. Dette inneber blant anna ansvar for opprydding av dei 22 miljøavvika som er identifisert på eigedomane og etablering av topptetting på møllestøvdeponiet (deponi 2) i tråd med vilkår i vedtak frå miljømyndigheitene. Veidekke tek vidare ansvar for fysisk sikring av tilkomst til personheissjakta, samt ventilering og overvaking av personheissjakta med omsyn til mogleg gassdanning frå massane som ligg i personheissjakta. Massane skal ligge urørt, og sjakta skal ikkje nyttast av kjøpar i framtida. I dette samla ansvaret ligg det betydelege kostnader for Veidekke.

Staten beheld risiko og ansvar for eventuelle framtidige pålegg som måtte gjelde forureining/avfall under bakken, dvs. forureining som allereie finst i det gruvesystemet og som eksisterer på overtakelsen under eigedomane. Staten er ikkje ansvarleg for pålegg som blir utløyst av eller som er ein følgje av kjøpar si tidlegare eller framtidige verksemd.

Gjennom avtalen med Veidekke er ansvaret for forureiningsutfordringane avklart og sikrar at det vert rydda opp i forureininga på området i tråd med krav frå myndigheitene. Samstundes bidrar salet til å leggje til rette for lønsam verksemd og aktivitet på Raudsand. Det er mi vurdering at anmodningsvedtaket frå Stortinget er følgt opp gjennom avtalen som no føreligg, jf. omtale av anmodningsvedtak nr. 83, 3. desember 2018 i Prop. 1 S (2021-2022) frå Nærings- og fiskeridepartementet.»

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=86042

https://www.rbnett.no/nyheter/2021/10/13/Kjerstad-spurde-om-Raudsand-slik-svarer-Nyb%C3%B8-24700702.ece

Miljødirektoratet: Ikke vårt ansvarsområde

Miljødirektoratet uttaler i en tilbakemelding på flere varsel at sakene ikke er deres ansvarsområde. Det er en sjefingeniør i industriseksjonen i Miljødirektoratet som påpeker at utslippet ikke er deres ansvar. Det er samme sjefingeniør som utarbeider tillatelsene for deponiene på Raudsand.

Utslipp til fjorden er ikke Miljødirektoratets ansvar

Utslippene til fjorden som dokumenteres på forsidebildet er ikke i Miljødirektoratets ansvarsområde i følge sjefingeniøren i Miljødirektoratet.

https://neitilgiftdeponi.com/2021/09/10/deponi-misfarger-fjorden/

Deponi på myr på fjellet

Deponeringen av masse på fjellet direkte på ei myr er ikke i Miljødirektoratets ansvarsområde.

https://neitilgiftdeponi.com/2021/09/07/nytt-deponi-uten-tillatelse/

Deponi i LNF-område er ikke Miljødirektoratets ansvar

Miljødirektoratet påpeker at deponeringen av masse fra Deponi 2 til et LNF-område ikke er deres ansvar.

https://neitilgiftdeponi.com/2021/10/08/forurenset-grunn-deponeres-utenfor-deponiomradet/

Spør statsråden om opprydding på Raudsand

I et skriftlig spørsmål til næringsministeren vil Birgit Oline Kjerstad (SV) ha svar på følgende spørsmål om salget av staten sine eiendommer på Raudsand.

Birgit Oline Kjerstad (SV) har stilt næringsministeren flere spørsmål etter salget av staten sine eiendommer på Raudsand

Birgit Oline Kjerstad (SV): Korleis vil statsråden sikre at det blir rydda opp i ureininga på tidlegare statsgrunn ved Raudsand gruver i Molde kommune, er statsråden si avgjerd av 13.09.2021 i samsvar med Stortinget sitt vedtak i 2019 om sal av staten sine eigedomar og har statsråden oversikt over kostnadane som vert pålagt ved statsråden sitt vedtak om salg?

Begrunnelse

Saka gjeld sal av staten sine eigedomar på Raudsand i tidlegare Nesset og no Molde kommune. Salet vart foreteke mandag 13 september 2021, valdagen, og først kunngjort ved pressemelding den 20.09.2021.
Ved saldering av statsbudsjettet for 2019 vedtok regjeringa under Vedtak 83, sitat:

«Stortinget ber regjeringen om at forurensningen på statens grunn må håndteres i forbindelse ved salget av statens eiendom på Rausand i Nesset kommune i Møre og Romsdal, og at det legges til rette for at gruvesjakter og avfallsdeponier på områdene sikres samtidig», sitat slutt.

Ved kunngjeringa av salet etter Stortinget sitt vedtak er det klart at kjøper må rydde opp etter tidlegare verksemd. Det at regjeringa ved statsråden no har akseptert at staten skal foreta oppryddinga av avfall etter tidlegare verksemd, vil føre til at vesentlege utgifter som ikkje er utrekna bør innarbeidast i komande statsbudsjett. Det siv framleis avfall ut i Sunndals og Tingvollfjorden frå tidlegare verksemd.
Statsråd Børge Brende sa i spørjetimen i Stortinget 16 oktober 2016 :

«I forhold til om staten nå skal ta ansvaret for opprydningen av denne forurensningen, må jeg si at vi har et prinsipp som heter forurenser betaler- prinsippet. Den som skal rydde opp etter seg, er jo bedriften. Det er bedriften som har forurenset. Bedriften har forurenset ulovlig og ikke forholdt seg til utslippstillatelsene. Så dette skal vi se meget nøye på i den nærmeste tiden».

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=86042

https://www.driva.no/nyheter/2021/10/11/Sp%C3%B8r-statsr%C3%A5den-om-opprydding-p%C3%A5-Raudsand-24693040.ece