Protest mot forurensa masse

Kommunestyre i Molde behandler i dag saken om plassering av giftig avfall på Raudsand. Dette demonstrerte Møre og Romsdal Natur og Ungdom mot utenfor Molde rådhus i dag. – Dette er dessverre ikke snakke om opprydning, dette er tildekning, mener Jakob Lien, nestleder i Møre og Romsdal Natur og Ungdom. Ordfører og Høyrepolitiker Torgeir Dahl sier at dette ikke er snakk om den store saken om et nasjonalt avfallsdeponi, men om plassering av en mindre mengde forurensa masse fra den gamle bedriften Aluscan.

FOTO: KORNELIA EIKÅS

Opprop mot deponi

I eit opprop til dei folkevalde seier 30 profilerte næringslivsleiarar i Molde nei til eit nasjonalt deponi i kommunen. Kommunestyret i Molde skal i morgon behandle den såkalla deponisaka. Eit nytt deponi trengst, då dagens deponi på Langøya i Oslofjorden snart er fullt. Raudsand er eit av alternativa. Oppropet kjem på initiativ frå reiselivet. I oppropet meiner næringslivsleiarane at det er stor og aukande lokal motstand mot den planlagde etableringa av anlegget på Raudsand.

FOTO: OIVIND LEREN

https://www.nrk.no/mr/opprop-mot-deponi-1.15056396

Trenger ny utredning av Rausand

Miljødirektoratet vil ha en ny konsekvensutredning av deponiplanene både på Rausand i Molde, i Gudvangen i Aurland, i Odda og i Brevik i Porsgrunn. Det kommer frem i et brev til Klima- og miljødepartementet. Direktoratet mener det mangler vesentlige opplysninger fra alle når det gjelder håndteringen av farlig avfall hvis det skal lagres noen av disse stedene i fremtida.

FOTO: BERGMESTEREN RAUDSAND

https://www.nrk.no/mr/trenger-ny-utredning-av-rausand-1.14978736

Raudsand uaktuell

Miljødirektoratet skriver i en rapport at deponi på Raudsand er uaktuell som alternativ i nærmeste framtid. Direktoratet vil ha ny utredning av deponi i Brevik.

FOTO: FREDDY SAMSON FAGERHEIM

Miljødirektoratet har ikke hatt tilgang til nye utredninger om prosjektet i Raudsand, med unntak av to geologiske rapporter om malmforekomsten. De store og viktige utredningene gjenstår fremdeles. Miljødirektoratet har ikke vesentlig mer kunnskap enn de hadde i 2018 hvor de uttalte at det var urealistisk å få anlegget på plass.

Miljødirektoratet vil i følge NRK ha en ny konsekvensutredning av deponi i Brevik. De vil at kombinasjonen av lagring av farlig avfall og sementproduksjon i gruvene skal vurderes på nytt.

Direktoratet uttaler om Raudsand at det spesielt er knyttet usikkerhet og store kostnader til anleggsfasen med utsprenging av fjellhaller, men også til utvikling av behandlingsanlegg og etablering av sprengsteinfyllinga som skal utgjøre kaiområde og gi plass til behandlingsanlegget.

https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/vil-ha-ny-utredning-1.14978142

Protesterer mot anlegg

Ordførarane i Gjemnes, Sunndal og Tingvoll, i tillegg til fylkesordførar Tove Lise Torve, protesterer mot at reguleringsplanen for gjenvinningsanlegget på Raudsand vart godkjend tidlegare i mars.

I eit felles brev skriv dei at følgjene av anlegget ikkje er godt nok utgreidd og at interessene til motstandarane av anlegget er sett til side.

I brevet blir det hevda at godkjenninga er gjort på sviktande grunnlag. Konsekvensane er vurderte i eit tiårs-perspektiv og ikkje hundre år fram i tida, heiter det i brevet.

FOTO: BERGMESTEREN/STENA RECYCLING

https://www.nrk.no/mr/protesterer-mot-anlegg-1.14961299

Må få en avgjørelse før sommeren

FOTO: ROAR STRØM / NRK

Avgjørelsen om hvor farlig avfall skal lagres her i landet, må komme før sommeren. Det krever stortingsrepresentant Else May Norderhus fra Arbeiderpartiet. Alternativene har vært Raudsand i Molde kommune og Brevik mens regjeringens ekspertutvalg har spilt inn Odda og Gudvangen. – Lokalt er motstanden stor, men det haster med å få en avgjørelse og derfor må statsråden skjære gjennom, sier Norderhus.

https://www.nrk.no/mr/_-ma-fa-en-avgjorelse-for-sommeren-1.14942137

Kronos Titan advarer mot Raudsand

Kronos Titan advarer på det sterkeste mot at et deponi for uorganisk farlig avfall på Raudsand i Nesset blir valgt til nasjonalt deponi. Kronos Titan er en av Norges største brukere av deponiet for farlig avfall på Langøya. De engasjerer seg nå i diskusjonen om et nytt deponi for farlig avfall og sier klart i fra at de ikke vil levere såkalla tynnsyre til et anlegg på Raudsand. Det vil dermed ikke være mulig å behandle uorganisk avfall der med tynnsyre, slik Bergmesteren Raudsand forutsetter. Kronos Titan konkluderer med at alternativet på Raudsand er eksperimentelt og ikke testet og åpenbart ikke bærekraftig.

FOTO: RAINER PRANG / NRK

https://www.nrk.no/mr/kronos-titan-advarer-mot-raudsand-1.14926116

Nei til radioaktivt avfall

FOTO: GUNNAR SANDVIK/NRK

Det er ikke aktuelt å ta imot radioaktivt avfall til et et deponi på Raudsand. Det sier styreleder John Strand i Bergmesteren Raudsand AS. Han er overrasket over at Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet kommer med en slik uttale i denne fasen av prosessen. Direktoratet uttaler i en høring til Klima- og miljødepartementet at det bør vurderes om et nasjonalt deponi for farlig avfall også bør kunne ta i mot noen typer av radioaktivt avfall. Strand sier de også tidligere ved flere anledninger, både på folkemøte og i leserbrev, har gjort det klart at det ikke er aktuelt å ta imot radioaktivt avfall i et deponi på Raudsand.

https://www.nrk.no/mr/nei-til-radioaktivt-avfall-1.14888865

Dette er en dramatisk situasjon

FOTO: GUNNAR SANDVIK / NRK

Et nasjonalt deponi for farlig avfall bør kunne ta i mot radioaktivt avfall. Det er konklusjonen til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet i en høring om rapporten fra ekspertutvalget for farlig avfall. Raudsand er høyaktuell for lokalisering av et nasjonalt deponi for farlig uorganisk avfall. Stig O. Jacobsen i Giftfritt Molde sier det er oppsiktsvekkende og dramatisk at Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet anbefaler ei slik løsning, som innebærer at radioaktivt og også atomavfall kan lagres i et felles deponi med annet farlig avfall.

https://www.nrk.no/mr/_-dette-er-en-dramatisk-situasjon-1.14888518

Raudsand einaste alternativet

FOTO: SYNNØVE HOLE / NRK

Bergmesteren sine planar om gjennvinningsanlegg for farleg avfall er det einaste alternativet om dei skal bli realiserte innan 2024, seier dagleg leiar Harald Storvik. I går blei det kjent at Gudvangen stein har planar om deponi i gruvene sine. Gudvangen har ingen planar om gjenvinning eller mottak av flygeaske og syre, og er dermed ingen konkurrent til Raudsand, seier Storvik.

https://www.nrk.no/mr/_-raudsand-einaste-alternativet-1.14863730

Lastebåt på grunn ved Sklinna i 2011 – styrmannen sovnet

Trimnes er en båt som er brukt som eksempel på transport til Raudsand. I 2011 gikk båten på grunn ved Sklinna i Nord-Trøndelag. Årsaken til grunnstøtingen var at styrmannen sovnet.

‘CSL Trimnes’ står på skjær ved et naturreservat.
FOTO: SVEIN-HÅKON LORENTSEN / PRIVAT

En av grunnstøtingene som er registrert med soving som årsak skjedde ved Sklinna utenfor Namdalskysten i Nord-Trøndelag 18. juli 2011.

Lasteskipet CSL «Trimnes» med en dødvekt på 17.309 tonn var da på vei sørover fra Narvik.

Annenstyrmann har forklart politiet han fra klokka 01.35 er alene på brua. Klokken 01.57 skulle skipet ha skiftet kurs. Da satt han allerede og sov.

18 minutter seinere dundret skipet med et mannskap på 19 på grunn midt i et av Norges viktigste sjøfuglreservat.

– Vi har foretatt avhør av kaptein annenstyrmann som var på brua da grunnstøtingen skjedde. Begge har forklart at annenstyrmann var alene på brua og at han hadde sovnet. Annenstyrmann hadde matros, men han var ute på sjekkrunde på båten, sier politioverbetjent Hans Petter Gjertsås ved Vikna lensmannskontor til TV 2 Nyhetene.

– Andestyrmann har forklart at det gikk en alarm, men at han ikke våknet av denne, sier Gjertsås.

Ifølge Alfa Ship & Crew Management GmbH I Tyskland som er ansvarlig for driften av skipet, er dette ikke riktig.

– Det var ikke installert noen alarm. Det har vi nå gjort, sier Jocken Kretzmer til TV 2 Nyhetene.

Alfa Ship & Crew Management GmbH bekrefter at sovning var den direkte årsaken til grunnstøtingen.

– Så langt vi har brakt på det rene var årsaken til grunnstøtingen at annenstyrmann sovnet på vakt. Vi har sendt han hjem og han er ikke lenger ansatt hos oss, sier Kretzmer.

—————————

Ingen skader

Båten er 150 meter lang, og har en dødvekt på nesten 18.000 tonn.

Ifølge kystverket er det ingen last i båten, men den har 48 tonn tungolje og 90 tonn diesel ombord.

Mannskap på 19

– Det er 19 mann ombord i båten, og alle skal ha det bra, forteller Besseberg.

Det er heller ikke noe som tyder på at det er personskader eller skader på fartøyet.

De skal ikke være noen tegn til mulig forurensningsskade, og Kystverket har overtatt den videre tilsynet med båten, ifølge NTB

–Tør ikke tenke på lekkasje

Seniorforskeren Svein-Håkon Lorentsen ved Norsk Institutt for naturforskning er stasjonert i naturreservatet på Sklinna. Sklinna også en viktig fuglekoloni i Trøndelag.

– Det ser ut som om båten står svært støtt der ute.

Lorentsen følger selv med på redningsaksjonen.

– Redningsskøyta prøver å holde langsiden på båten unna skjærene. Hvis det blir hull der, kan det bli lekkasje.

Ifølge Lorentsen kan dette bli katastrofalt.

–Jeg tør ikke tenke på hva som skjer hvis det skulle bli lekkasje. Vi har mange tusen sjøfugler her ute, blant annet rundt tusen lomvi som er på rødlista.

https://www.nrk.no/trondelag/lastebat-pa-grunn-ved-sklinna-1.7715882

https://www.tv2.no/a/3677656/

Behandlar ikkje reguleringssak

Nye Molde kommunestyre får ikkje behandle den omstridde reguleringssaka i Raudsand i Nesset i dag. Det skjer etter at dei som foreslo saka trekte den frå sakslista. Ordførar Torgeir Dahl (H) meiner det uansett ville vore eit svært dårleg tidspunkt å behandle saka no. – Vi har ikkje fullmakt eller kompetanse på dette tidspunktet til å behandle noko som gjeld Nesset kommune. Kommunelova er tydeleg på at vi i det nye kommunestyret ikkje kan behandle noko som gjeld Nesset før 01.01 neste år, seier Dahl. Han vektlegg at kommunestyret vil måtte behandla saka seinare. SVs Bjørn Jakobsen tok saka opp i spørjetimen i dag, og meiner det er viktig at kommunen diskuterer reguleringssaka i Raudsand.

FOTO: HANS-OLAV LANDSVERK / NRK

https://www.nrk.no/mr/behandlar-ikkje-reguleringssak-1.14830862

Statsråd om Raudsand i Nesset

Stortingsrepresentant Jenny Klinge i Senterpartiet har bedt om at nye Molde kommune må få reguleringsplanen for giftdeponi på Raudsand inn til ny behandling. Hun har stilt spørsmålet til kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (bildet), som nå har kommet med sitt svar. Raudsand i Nesset er ett av alternativene for et nytt nasjonalt deponi for farlig avfall, som har møtt stor motstand flere. Nesset kommunestyre har sagt ja, men fra nyttår blir de en del nye Molde kommune. Mæland sier de er kjent med at saka er satt på dagsorden på neste møte for kommunestyret i nye Molde kommune og at departementet vil be om å bli orientert om utfallet av denne behandlingen. Det vil ikke bli fatta vedtak i saka før årsskiftet, ifølge Mæland.

Monica Mæland
FOTO: SVEIN SUNDSDAL

https://www.nrk.no/mr/statsrad-om-raudsand-i-nesset-1.14822145

Møter kommunaldepartementet i dag

Kommunene som har reist innsigelser mot deponiplanene på Raudsand i Nesset, skal i møte med Kommunal- og arbeidsdepartementet i formiddag. Også lederen for Ordfører- og rådmannskollegiet blir med på møtet med statssekretæren. Både Nesset kommune og fylkesmannen har anbefalt departementet å godkjenne reguleringsplanen, mens flere nabokommuner mener det ikke er tatt nok hensyn til innsigelsene.

https://www.nrk.no/mr/moter-kommunaldepartementet-i-dag-1.14818084

Giftfritt Nesset» fornøgd

Lodve Solholm i aksjonsgruppa «Giftfritt Nesset» er fornøgd med at utvalet som har sett på kvar det skal etablerast eit nytt deponi for farleg avfall, no peikar på fleire alternativ. Utvalet har samrøystes blitt einige om at Brevik i Telemark ikkje lenger er aktuelt, og meiner Raudsand i Nesset er eitt alternativ. Men utvalet peikar også på at det er mogleg å legge det til både Odda i Hordaland og Gudvangen i Sogn og Fjordane. Solholm seier dette er positivt og håper no at det nye kommunestyret i nye Molde går imot planane i Raudsand.

https://www.nrk.no/mr/_giftfritt-nesset_-fornogd-1.14768310

Full jubel i Brevik – åpner for alternativer til deponi

Mandag morgen la regjeringens ekspertutvalg frem sin rapport om farlig avfall. Utvalget konkluderer med at det bør finnes andre steder å ha deponi enn i gruvene i Brevik.

OVERLEVERTE RAPPORT: Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) fikk mandag morgen rapporten fra ekspertutvalgets leder, Ingrid R. Lorange.
FOTO: NRK

Det har vært knyttet stor spenning til resultatet av rapporten. Ikke minst i Brevik, som har fryktet at deponiet blir lagt til Norcems gruver.

Utvalgsleder Ingrid R. Lorange kom med oppløftende nyheter til motstanderne lokalt.

Anbefaler å legge til rette for andre initiativ

Regjeringen nedsatte et ekspertutvalg om farlig avfall i april i år. Utvalgets mandat har vært å vurdere hvordan farlig avfall kan reduseres.

Utvalget har vurdert flere steder for etableringen av et avfallsdeponi, i tillegg til Brevik.

Raudsand i Nesset i Møre og Romsdal ses på som et alternativ. Utvalget peker på fjellmassivet Mulen i Odda i Hordaland og Jordalsnuten i Gudvangen i Sogn og Fjordane, det skriver NTB.

– Utvalget ser Raudsand som en av flere mulige lokaliteter, men vurderingene våre er at det også finnes flere enn dette. De andre alternativene vi har nevnt er for å vise at det finnes flere. Hvor mange vet vi ikke, sier Lorange.

Dagens deponi på Langøya er fullt i 2022. Miljødirektoratet ga i november i fjor grønt lys for lagring av uorganisk farlig avfall i Dalen gruver i Brevik i Porsgrunn.

Utvalget vurderer det som sannsynlig at andre initiativ er realiserbare, og at staten ikke trenger å gripe inn med en nasjonal regulering i saken.

Lorange sa på pressekonferansen at videre arbeid bør konsentreres om tilrettelegging for andre initiativ enn Brevik. Dette fordi Norcem har varslet videre drift.

Samtlige av utvalgets konklusjoner er ifølge Lorange enstemmige.

– En gledens dag

Porsgrunns ordfører Robin Kåss, jubler.

– Dette er en full seier, og en gledens dag for alle i Grenland. Ekspertutvalget går imot statlig regulering av deponi i Brevik, skriver han til NRK på sms mandag.

– Jeg ser at de har funnet det samme som vi nå har sagt i flere år, og peker på flere alternativer. Dette viser at det lønner seg å stå på, og at kombinasjonen av folkelig engasjement og kloke hoder har ført frem. Takk til alle som har bidratt, fortsetter han.

Han mener det vil være umulig for regjeringen å bruke statlig regulering i Brevik etter en slik rapport, med dagens lovverk.

Dalen gruver, som har vært aktuelle for deponi, ligger under Brevik og Eidangerfjorden, og har vært benyttet til kalksteinproduksjon. Staten eier gruvegangene som går under fjorden.

– Ikke en endelig beslutning

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen synes rapporten er grundig, men understreker at det ikke er tatt noen endelige beslutninger på statlig plan.

– Nå har vi det grunnlaget vi trenger for å sikre deponikapasitet, sier Elvestuen.

Han mener det gjenstår flere spørsmål, og at det er flere beslutninger som må tas fremover.

– Vi må se hvordan man kan få ned mengden som må deponeres, og hvordan vi etablererer et marked. Både for innovasjon og nytenkning, men også for å håndtere deponier, sier Elvestuen til NRK.

Når beslutningene blir tatt, kan han ikke gi noe konkret svar på.

– Vi må sørge for at vi har tilstrekkelig deponikapasitet når vi nærmer oss midten av 2020-tallet, når Langøya er vurdert å være full. Vi må handle med det nødvendige tempoet.

https://www.nrk.no/telemark/apner-for-alternativer-til-deponi-i-brevik-1.14768096