Rotevatn i politisk deponikoma

Leder i Porsgrunns Dagblad

Det er rett og slett skremmende at nyutnevnt klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn ikke har fått med seg konklusjonene i det regjeringsnedsatte ekspertutvalget, som la fram sin rapport 4. november i fjor. Der konkluderte de med at samdrift mellom Norcems virksomhet og deponering av farlig avfall ikke er tilrådelig.

SAMDRIFT: Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.
Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Vi følte oss relativt trygge på at Rotevatns forgjenger Ola Elvestuen hadde skjønt poenget, men når Rotevatn nå vil ha vurdert Norcems og ekspertutvalgets konklusjoner på nytt, er det grunn til bekymring.

Sist fredag gjentok fabrikksjef Per Ole Morken på et allmøte på Norcem at gruvene er fullstendig uegnet for samdrift med et giftdeponi.

Så kjære Sveinung Rotevatn. Nå som du går med en partileder i magen, bør du snarest lese deg opp på den desidert viktigste saken for oss som bor i Telemark. Hvis ikke, er vi redd for at du får en hel region på nakken. I tillegg vil du svikte dine egne, for lokale Venstre-politikere har hele tida vært krystallklare på hva de mener om NOAHs deponiplaner i Brevik.

Selv om du er ny i regjeringa, trenger du ikke å rykke tilbake til start. Ekspertutvalget har talt og konklusjonene er klare. Nå er det stort sett bare enkelte kapitalkrefter, med NOAH-eier Bjørn Rune Gjelsten og hans løpegutt Frederic Hauge i Bellona i spissen, som fortsatt vil legge giftdeponiet under kjøkkenbordet vårt.

Legg saken dø nå, herr statsråd!

https://www.pd.no/rotevatn-i-politisk-deponikoma/s/5-40-421135

Mottar millionstøtte for å utvinne salgbare produkter fra avfall

Herøya-baserte OiW er i startfasen av et toårig pilotprosjekt, hvor farlige metaller fra husholdningsavfall skal omgjøres til gull.
Med seg på veien har de blant annet Oslofjordfondet, som med sin bevilgning på fire millioner kroner til OiWs videre forskning, går ut offentlig og gir sin støtte til prosjektet. Målet med satsingen er å produsere attraktive, kommersielle produkter fra flyveasken forbrenningsanleggene sitter igjen med, ved hjelp av et eget renseanlegg porsgrunnsfirmaet utvikler.

Bildet kan inneholde: 5 personer, personer smiler, folk som står og innendørs
Herøya-baserte OiW er i startfasen av et toårig pilotprosjekt, hvor farlige metaller fra husholdningsavfall skal omgjøres til gull.

– Vi får levert flyveaske fra forbrenning av husholdningsavfall fra Energigjenvinningsetaten i Oslo, som vi har som partner her. Flyveaske inneholder en mengde giftstoffer, og vi jobber for å finne løsninger hvor flyveasken kan bli omgjort til salgbare produkter, opplyser Forsknings- og utviklingssjef (F&U) Per Bakke.

– Ved hjelp av egne reaktorer og filtre kan vi skille ut materialer fra flyveasken, som ellers ville blitt merket farlig avfall og levert til deponiet på Langøya, og utvikle produkter til markedet. Her er det igjen tre mulige produkter å jobbe mot, legger han til.

2021
Pilotanlegget OiW har satt sammen har kostet rundt seks millioner kroner, medregnet arbeidskraft og byggeprosessen. Prosjektet er nettopp satt i gang, og har en varighet fram til 2021. Innen den tid håper Bakke og kollegene at de skal ha kunnet utvikle et fullskalaanlegg på Haraldsrud i Oslo, basert på modellen og erfaringen gruppa på Herøya opparbeider seg innen den tid.

Kortreist
De tre produktene Bakke nevner kan hver for seg resultere i produkter markedet kan ha god bruk for.

– Salt er det ene, til bruk i veisalting. De andre en ufarliggjort flyveaskerest til bruk i betong og sement, der den eventuelt kan erstatte flyveaske fra kullkraftanlegg.

Sink-konsentrat nevnes også som et viktig produkt.

– I gruvedriften vurderes nå forekomster med fire til ti prosents innhold av sink som drivverdige. I konsentratet vi framstiller, er sinkinnholdet over 30 prosent. Potensialet er stort, det vil bli kortreist og langt billigere å utvinne. Altså konkurransedyktig.

Glade for støtten
Susan Heldal, OiWs daglige leder, beretter at de fire millionene Oslofjordfondet bidrar til å øke framdriften i prosjektet betydelig.

– Uten ekstra midler hadde vi vært avhengig av oppdrag og bestillinger for å få testet dette, så vi er helt klart glade for støtten vi får, sier hun, og tilføyer avslutningsvis:

– Pilotanlegget er til for å kvalitetssikre prosessen, og så langt fungerer det etter ønske. Vi kan vel si at prosjektet, til nå, har gått over all forventning.

https://www.pd.no/lokale-nyheter/porsgrunn/heroya/mottar-millionstotte-for-a-utvinne-salgbare-produkter-fra-avfall/s/5-40-350510

Nessets ja til deponi betyr lite

Torsdag i forrige uke sa kommunestyret i Nesset kommune, med 13 mot 8 stemmer, ja til et giftdeponi i Raudsand. Enkelte, både medier og andre, har konkludert med at deponiet da ikke blir lagt til Brevik.

FORTSETT KAMPEN: Ordfører Robin Kåss.
FORTSETT KAMPEN: Ordfører Robin Kåss. Foto: Erik Enger

Vedtaket i Nesset kommunestyre kommer neppe til å påvirke regjeringens beslutning i vesentlig grad. Nå har miljøvernminister Ola Elvestuen (V) vunnet tid til over valget i september ved å nedsette et såkalt ekspertutvalg. Vi tror ordfører Robin Kåss har helt rett når han frykter at Frps Sylvi Listhaugs gjeninntreden i regjeringen kan få fatale følger for Brevik.

Listhaug ble kastet ut av regjeringen for ett år siden, men er så populær blant Frps kjernevelgere at Erna Solberg nylig valgte å gi henne en ministerpost uten departement.

Listhaug har ved gjentatte anledninger, senest da hun besøkte Bamble i forrige uke, sagt at hun ikke ønsker et giftdeponi til sitt eget hjemfylke.

Derfor er det all grunn til å fortsette kampen og ikke innkassere noen seier etter vedtaket i Nesset kommunestyre. Dette blir dessverre en intern dragkamp i regjeringen, og vedtaket kommer garantert ikke før etter valgdagen 9. september.

Vi frykter også at miljøvernminister Ola Elvestuen blir for «tuslete» når Listhaug og hennes allierte setter politisk kraft bak sitt synspunkt i denne viktige saken.

Så Robin Kåss og alle dere andre, kampen er ikke over!

https://www.pd.no/pd-mener/lokale-nyheter/porsgrunn/nessets-ja-til-deponi-betyr-lite/s/5-40-342786

Tror på avgjørelse om deponiet før valget

Statssekretær Atle Hamar i Klima- og miljødepartementet tror at det vil komme en avgjørelse i deponisaken fra klima- og miljøminister Ola Elvestuen før valget til høsten.

DEPONI: Statssekretær Atle Hamar i Klima- og miljødep.

Statssekretær Atle Hamar i Klima- og miljødep. Foto: Snorre Tønset

– Ja, det vil jeg nesten tru, svarer statssekretær Atle Hamar på direkte spørsmål fra PD om det vil foreligge en avgjørelse i saken om deponi før kommunevalget.

– Jeg som statssekretær kan ikke kommentere prosessen som pågår i departementet eller regjeringen i deponisaken. Men helt siden Ola Elvestuen (V) tiltrådte som klima og miljøminister i januar i fjor, har departementet jobbet med ulike utredninger om hvordan vi skal kunne få ned behovet for et deponi, sier Atle Hamar.

Hamar sier videre at det ligger enormt med utredninger om tiltak og muligheter for å få ned behovet for deponi.

– Klima- og miljøminister Ola Elvestuen ga i juli 2018 et oppdrag til Miljødirektoratet om nettopp dette.

Direktoratet bes om å beskrive hvordan, og på hvilke områder det er mulig å oppnå en reduksjon i mengdene farlig avfall som genereres. Direktoratet bes om å beskrive hvordan, og på hvilke områder det er mulig å oppnå økt materialgjenvinning av farlig avfall.

Miljødirektoratet har frist innen 1. mars med rapporten.

https://www.pd.no/breviksposten/brevik/deponi/tror-pa-avgjorelse-om-deponiet-for-valget/s/5-40-315387

Elvestuen har fortsatt ikke tatt noen beslutning

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen har ennå ikke tatt noen beslutning i saken om et mulig deponi for farlig behandlet avfall i Dalen gruve i Brevik, og han kan ikke si når en beslutning kan bli tatt.

VAR I BREVIK: Klima- og miljøminister Ola Elvestuen besøkte Brevik i oktober 2018, der han møtte lokalpolitikere og deponimotstandere som i klartekst fortalte ministeren at de ikke vil at NOAH skal anlegge noe deponi for farlig avfall i Dalen gruver i Brevik. Siden har det vært stille fra statsråd Elvestuen om deponisaken som han skal ta en avgjørelse på.

VAR I BREVIK: Klima- og miljøminister Ola Elvestuen besøkte Brevik i oktober 2018, der han møtte lokalpolitikere og deponimotstandere som i klartekst fortalte ministeren at de ikke vil at NOAH skal anlegge noe deponi for farlig avfall i Dalen gruver i Brevik. Siden har det vært stille fra statsråd Elvestuen om deponisaken som han skal ta en avgjørelse på.

Det sier statssekretær Atle Hamar i Klima- og miljødepartementet på vegne av sin statsråd og klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

PD sendte torsdag 31. januar fem spørsmål på epost til klima- og miljøminister Ola Elvestuen og bad om svar og en kommentar til spørsmålene.

Spørsmål og svar

Dette er spørsmålene PD stilte og svarene fra statssekretær Atle Hamar:

1. Hva er status for saken om mulig deponi i Dalen gruve i Brevik?

– Status er at konsekvensutredningen av et mulig deponi i Brevik forelå i september 2018. Den var på høring høsten 2018. Det er ikke tatt noen beslutning om videre prosess i saken.

2. Når er det ventet en avgjørelse i saken? Blir det tatt avgjørelse før kommunevalget i høst?

– Vi kan ikke nå si noe om når en beslutning blir tatt.

3. Undertegnede er blitt fortalt at statsråd Elvestuen har bedt om en tilleggsrapport til saken, om tiltak for gjenvinning av farlig uorganisk avfall. Stemmer dette?

– Miljødirektoratet fikk i juli 2018 i oppdrag å utarbeide en plan for å begrense mengden farlig avfall. Frist for oppdraget er 1. mars i år.

4. Flere av aktørene i Vern om Grenland har, ifølge postlistene, bedt om møte med Klima- og miljødepartementet om deponisaken. Skal dere ha noen slike møter?

– Det er ikke avtalt noen møter.

5. – Har klima og miljøministeren andre informasjoner og/eller kommentarer til deponisaken nå?

– Nei.

Så langt statssekretær Atle Hamars svar på vegne av klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

…………………………………………………..

https://www.pd.no/breviksposten/brevik/deponi/elvestuen-har-fortsatt-ikke-tatt-noen-beslutning/s/5-40-310841

Elvestuen: – Jeg har ingen rolle i Raudsand

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen sier at staten ikke har noen rolle i arbeidet med planprosessen om et deponi for farlig avfall på Raudsand i Nesset i Møre og Romsdal.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen besøkte Brevik, der han møtte folk og politikere om deponi-alternativet i gruvene i Brevik. Elvestuen sier han ikke har noe å gjøre med Raudsand-alternativet.
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen besøkte Brevik, der han møtte folk og politikere om deponi-alternativet i gruvene i Brevik. Elvestuen sier han ikke har noe å gjøre med Raudsand-alternativet. Foto: Vivi Sævik

Det svarer Elvestuen på et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Sylvi Listhaug (Frp) fra Møre og Romsdal.

…………………………………………………………….

https://www.pd.no/breviksposten/brevik/deponi/elvestuen-jeg-har-ingen-rolle-i-raudsand/s/5-40-296128

 

 

Elvestuen besøker Kronos Titan tirsdag

Tirsdag 20. november skal klima- og miljøminister Ola Elvestuen besøke bedriften Kronos Titan i Fredrikstad. Besøket ved bedriften er et ledd i å innhente fakta og grunnlag for en avgjørelse av saken om plasseringen av avfallsdeponi i Brevik eller Raudsand.

………………………………………..

https://www.pd.no/breviksposten/brevik/deponi/elvestuen-besoker-kronos-titan-tirsdag/s/5-40-293374