Raudsand for dummies

Leserbrev i Romsdals Budstikke av Geir A Sørensen på vegne av Raudsand aktørene

Som prosjektleder for Stena Recycling og Veidekkes prosjekter på Raudsand opplever jeg stadig at politikere og meningsytrere presenterer det vi
planlegger, med lite relevante data.

Enkelt forklart har aktørene bak prosjektene i en snart ti-årig historie ønsket å etablere ordinære deponier oppe på fjellet på Raudsand, og i den sammenheng sagt at dersom vi får det, vil vi også rydde opp i de forurensingene som ligger på fjellet og som vi ikke har hatt noe med at ble plassert der i sin tid. Dette er en type deponi som Moldes befolkning kjenner godt fra Årødalen. Sistnevnte er brukt opp, og man har ikke deponikapasitet i egen kommune lengre. Det har vi fått tillatelse av Miljødirektoratet til å starte på Raudsand, og det er i tråd med reguleringsplanen for området, godkjent av Regjeringen i vår.

Miljødirektoratet har vurdert flere måter å avslutte det lovlige deponiet med de hvite storsekkene og kommet til at å låse forurensingene inne med en dobbel membran er beste løsning. Vi kombinerer det med å legge et ordinært deponi på toppen av denne doble membranen. Det sikrer avfallet under membranen ytterligere mot regn og utlekking samtidig som det skaffer oss økonomien som skal til for å gjøre sikringsjobben først.

Når kommunestyret da legger hindringer i veien for at vi kan utføre arbeid i området og der enkelte med klar stemme sier de ikke vil ha deponiet på toppen av sekke-deponiet, ja da tar de også på seg ansvaret for å rydde opp. Men det er det ingen som sier at de evner eller vil. Unntatt oss, de eneste som faktisk har gjort noe i disse 20 årene for å rydde opp. Men vi leker ikke butikk, ingen rydding uten nytt deponi på toppen. Så kan politikere av mange farger klage, men det er kun de som har satt Molde i den situasjonen man har nå med fortsatt utlekking i fjorden og skjemmende sekker i fjellsiden.

Det tilsynelatende svakeste argumentet som er fremmet er fra SV; man vil ikke tillate det lovlig besluttede deponiet for vanlig avfall (typisk bygg og rivningsavfall, lett forurenset jord, forbrenningsrester fra avfallsforbrenning etc.) fordi man ikke vil tillate det andre prosjektet på Raudsand. Det andre prosjektet er uavhengig av deponiet oppe i fjellet, nemlig gjenvinningsanlegget for farlig uorganisk avfall. Et samlet norsk industrimiljø krever at Regjeringen sørger for at det opprettholdes kapasitet i Norge når det største av Norges to deponier for slikt avfall går full i 2024. Konsekvensutredningen har vist at Raudsand er velegnet til formålet. Og partene bak har økonomisk bæreevne til et slikt markant miljøløft for all norsk industri.

Men vi har ikke levert søknad om dette anlegget, vi er i dialog med markedet om hva potensielle kunder har bruk for, så det er ingen som vet hva vi skal ta imot, i hvilke mengder, hvordan det skal behandles og hva vi skal gjøre med de restene som blir igjen som ikke er gjenvinnbare. Ingen vet. Men vi har kunnskap til å løse dette på flere måter avhengig av hva hvilket avfall vi og kundene blir enige om å sende til gjenvinning på Raudsand.

Vi har en reguleringsplan som sier hva området kan brukes til, men vi foreslår at folk avventer de faktiske søknader om industrianlegget for gjenvinning, utforming av fjellhaller for deponi samt utforming og dimensjonering av sjøfylling før man fremmer massiv kritikk. Kanskje diskusjonen blir litt mer saklig enn den synes å være i dag?

En slik søknad vil gå til Miljødirektoratet og Molde Kommune er den viktigste høringspartner for søknaden. Når den kommer.

Men inntil videre gjelder saken et ulovlig kommunalt vedtak om å stoppe et lovlig prosjekt og en trenering av mulighet for å krysse riksvei 666 med anleggsmaskiner i perioden det tar å bygge en undergang under den samme riksveien.

Tiltalt for å ville berge helse og miljø på Raudsand?

Med ein slik ordførar vi har verkar det nesten umuleg at vi skal styre i eiga hus. Han leitar ikkje etter det vi kan bli einige om, men er blitt hovudtalsmann for eine sida i saka.

Bjørn Jacobsen. Arkiv. 
Bjørn Jacobsen

Ingen må vere i tvil om at eg og SV vil gjøre alt vi kan for å hindre etablering av Nasjonalt deponi for farleg avfall på Raudsand. Vi vil ha opprydding ikkje tildekking av spesialavfallet som ligg der.

No vil ordføraren i Molde ha lovligheitskontroll på vedtak fatta av kommunestyret. Bergmesteren AS har klaga oss inn til Fylkesmannen.

Kommunestyret vil, som Formannskapet, ta liv, helse og miljø på alvor. Vi ser den motstanden som er blant kommunane og folk langs Sunndalsfjorden som eit tegn i tida om at deponi og tildekking er avlegs. Gjenvinning og opprydding er det som gjelder i dag. Folk er lei politikarar, næringsliv og stasbyråkratar som ikkje handle på vegne av miljøet.

Det skal bli moro om Raudsand saka skal opp for rettsvesenet igjen. Den einaste statsmakta som har tatt folk og miljø langs Sunndalsfjorden på alvor er den dømmande. Skal Molde kommune dømmast for å kun tillate tildekking av spesialavfall og ikkje for å tillate drygt ein million tonn avfall oppå der? Om vi skulle dømmast for nokke måtte det vere for ikkje å krevje full opprydding og gjenvinning av spesialavfallet som ligg der.

Dette spesialavfallet som staten ved Miljødirektoratet har gitt tillatelse til å dekke til og ikkje rydde opp i har nokken betalt for at skulle gjenvinnast og nokken har mottatt betaling for det same. Det er per definisjon forbudt å deponere slikt spesialavfall i naturen. Namnet spesialavfall er av staten bytta ut med farleg avfall sidan avfallet kom til Raudsand. Det skal bli interessant å sjå kordan rettsvesenet vurdera denne tillatelsen og dermed hindre opprydding i dag.

Romsdal Tingrett, Frostating Lagmannsrett og Høgsterett sine dommar vil gje godt grunnlag for retten til å vurdere om ikkje folket og fjorden har tålt nok?

I tillegg finns det ei 20 år lang rekke av miljøstatsrådar som har lovt folket og fjorden at det skal ryddast opp. Sist aktive statsråd var kommunalministeren som godkjente ein reguleringsplan laga av 3 tusen i Nesset for å gjelde for 32 tusen i Molde. Rettvist?

Så er det trist at vi ei slik vanskeleg sak nærast er utan ordførar. Ordførar si rolle er å prøve å bringe i hop eit kommunestyre. Torgeir Dahl kjøre eit løp som er heilt motsett med kontakt og møter med departementet prega av hemmeleghald og kun for dei han held med.

Høgre som det største partiet må kunne ha andre, som til dømes gruppeleiar til å føre ordet for seg og ikkje ordføraren. Eller er det heilt tilfeldig at alle representantane frå Høgre og gamle Nesset ikkje skriv under krav om Lovligheitskontroll? Når ein ser på eigarinteresser i Nesset Vekst AS er det rimeleg klart at fleire av desse kommunestyrerepresentantane er inhabile til å handsame Raudsand i kommunestyret. Ordføraren gjør ingenting for å belyse dette.

Molde kommune har kompetanse til å lage ny reguleringsplan for Raudsand fordi det er kommen andre interesser til dvs Midsund og Molde kommunar. Vi er planmynde og kan gjere kva vi vil. Men med ein slik ordførar vi har verkar det nesten umuleg at vi skal styre i eiga hus. Han leitar ikkje etter det vi kan bli einige om, men er blitt hovudtalsmann for eine sida i saka.

Når saka kjem opp igjen vil det ligge føre eit forslag frå Raudt som vi i SV kan støtte. Dette har vi ikkje støtta tidlegare av redsel for at det kunne øydelegge for det fleirtalet vi har vore med å stable på beina frå møte til møte. Dette forslaget vil gjere Moldes folkevalte til dei som skal bestemme kva som skal skje i Molde og ikkje ein reguleringsplan laga av Nesset kommune, som ikkje finns lenger.

Lovverket vi no støttar oss til kjem politisk mykje frå «Arbeidsmiljølovens far», Thorbjørn Berntsen, som tok erfaringane frå det arbeidet med seg som miljøvernminister og fekk fart på avfallspolitikken. Dette arbeidet må vi halde fram med fordi det vil skape mange miljøarbeidsplassar og spare miljøet. Det er dette vi treng i det Grøne skiftet vi er inne i. Avfall som handsamast mest muleg der det oppstår har ein tendens til å ende i kraftig avfallsreduksjon. Det er det vi treng og ikkje store deponi som er farlege og gjer det lettare å ikkje avfallsminimere.

Staten ved Miljødirektoratet, kommunalministeren og miljøvernministeren ryddar ikkje opp i gifta, men prøver å presse Molde kommunestyre til å dekke over og ikkje rydde opp i gamle synder. Eg trur både rettsvesenet og folket i val vil merke seg dette.

Bjørn Jacobsen – kommunestyrerepresentant SV

https://www.driva.no/meninger/2020/07/09/Tiltalt-for-%C3%A5-ville-berge-helse-og-milj%C3%B8-p%C3%A5-Raudsand-22257741.ece

https://www.auraavis.no/tiltalt-for-a-ville-berge-helse-og-miljo-pa-raudsand/o/5-5-203363

https://www.tk.no/tiltalt-for-a-ville-berge-helse-og-miljo-pa-raudsand/o/5-51-828644

https://www.rbnett.no/100Sport/meninger/2020/07/09/Tiltalt-for-%C3%A5-ville-berge-helse-og-milj%C3%B8-p%C3%A5-Raudsand-22262896.ece

Kan beklage språkbruk, men må forstå at dette vekker følelser

Arild Svensli sier at det er forståelig at folk reagerer.

Arild Svensli (H) mener det er forståelig at folk i gamle Nesset kommune reagerer på det som skjer i deponisaken. 
    
      (Foto: Oddbjørn Harnes)
Arild Svensli (H) mener det er forståelig at folk i gamle Nesset kommune reagerer på det som skjer i deponisaken.  FOTO: ODDBJØRN HARNES

Arild Svensli (H) sier at denne saken gjør vondt for mange, men er samtidig klar på at man skal passe ordbruken.

– Jeg kan gjerne beklage ordbruken og skrivemåte, men det er innholdet det handler om. Det jeg reagerer på er at et kraftig flertall gjorde et vedtak i Nesset kommunestyre, men at mindretallet nå kjører en omkamp i nytt kommunestyre. Den som ikke forstår at det skaper følelser, skjønner ikke mye, sier Svensli.

(Pluss-artikkel)

https://www.rbnett.no/nyheter/2020/07/09/%E2%80%93-Kan-beklage-spr%C3%A5kbruk-men-m%C3%A5-forst%C3%A5-at-dette-vekker-f%C3%B8lelser-22242661.ece

Advarer mot kraftig språkbruk

I et Facebook-innlegg angående deponiet på Rausand hagler kommentarene mot kommunepolitiker Svein Atle Roset (KrF). Innlegget er skrevet av en annen kommunestyrerepresentant, Arild Svensli (H).

Advarer: Svein Atle Roset (KrF) maner til en saklig og rolig debatt. – Man kan være rivende uenig i sak, men vi må aldri falle ned på et nivå der vi går til personangrep. 
    
      (Foto: Olav Skjegstad)
Svein Atle Roset (KrF) maner til en saklig og rolig debatt. – Man kan være rivende uenig i sak, men vi må aldri falle ned på et nivå der vi går til personangrep.  FOTO: OLAV SKJEGSTAD

Arild Svensli delte en artikkel fra Rbnett der Bergmesteren hevder at det er lovstridig å følge kommunens vedtak i deponisaken. I kommentarfeltet under innlegget blir Svein Atle Roset (KrF) spesielt, men også resten av flertallet i Molde kommunestyre, blant annet beskyldt for å springe ærend for det som betegnes som «O store far», trolig en referanse til Stig Jacobsen, av Arild Svensli. Det blir også påpekt at Roset i tillegg er styreleder i lokalbanken.

I et av svarene skriver Roset:

– Slike kommentarer er bare for å såre, og har ingenting med politikk å gjøre. Det er vel det styggeste jeg hittil har opplevd.

I samme innlegg maner Roset til en bedre tone:

– Kanskje det er tid for å roe ned både ordbruk og påstander på begge sider. Vi skal møtes i dagene og månedene som kommer. Vi må alltid tenke positivt om hverandre også i krevende tider og uenighet. Det er mitt utgangspunkt.

(Pluss-artikkel)

https://www.rbnett.no/nyheter/2020/07/09/Advarer-mot-kraftig-spr%C3%A5kbruk-22242595.ece

Rødt relanserer sitt Raudsand-forslag

Vil mobilisere støtte for partiets Raudsand-forslag, som falt i kommunestyremøtet i juni.

Morten Walløe Tvedt, Rødt  FOTO: ANITA VINGEN

– Rødt invitert til brei tverrpolitisk enighet for å samles om et forslag som møter plan- og bygningslovens krav, uttaler Morten Walløe Tvedt, lagleder for Rødt Molde. Og opplyser at ved ny behandling av saka om Deponi 2 på Raudsand, vil partiet ta opp igjen sitt forslag fra kommunestyremøtet 18. juni.

(Pluss-artikkel)

https://www.rbnett.no/nyheter/2020/07/08/R%C3%B8dt-relanserer-sitt-Raudsand-forslag-22243426.ece

Klagar på Raudsand-vedtak

Advokat meiner det bør innkallast til ekstraordinært kommunestyremøte.

Raudsand:Bergmesteren Raudsand, med Deponi oppe til høgre. Bildet er tatt tidlegare.  FOTO: OIVIND LEREN

Bergmesteren Raudsand og samarbeidspartnarane klager no på kommunestyrets vedtak om Deponi 2 frå junimøtet.

(Pluss-artikkel)

https://www.rbnett.no/nyheter/2020/07/06/Klagar-p%C3%A5-Raudsand-vedtak-22234179.ece

Krever lovlighetskontroll av Raudsand-vedtak

Ordfører Torgeir Dahl (H) og representanter fra Høyre og fem andre parti ber kommunestyret omgjøre deponivedtak fra junimøtet.

Fra ordførerens krav om lovlighetskontroll

I brev til representantene i Molde kommunestyre, orienterer ordføreren og åtte kommunestyrerepresentanter nå at de fremmer krav om lovlighetskontroll for vedtaket i saken om rammetillatelse og dispensasjon for Deponi 2 i Bergmesteren på Raudsand.

(Pluss-artikkel)

https://www.rbnett.no/nyheter/2020/07/02/Krever-lovlighetskontroll-av-Raudsand-vedtak-22212786.ece

https://www.driva.no/_incoming/2020/07/04/Krever-lovlighetskontroll-av-Raudsand-vedtak-22225064.ece

Vi hadde klart oss bedre alene

Jeg har hele tida hevdet at vi skulle ha fortsatt som egen kommune. Er blitt ytterligere overbevist når vi ser hva som skjer i deponisaka, sier Jan Ståle Alme (H).

Hadde kommet lenger: – Jeg mener vi hadde stått oss bedre alene. Har undersøkt muligheten for å rive oss løs fra Molde, men har innsett at dette dessverre ikke lar seg gjøre, sier Jan Ståle Alme (H). 
Hadde kommet lenger: – Jeg mener vi hadde stått oss bedre alene. Har undersøkt muligheten for å rive oss løs fra Molde, men har innsett at dette dessverre ikke lar seg gjøre, sier Jan Ståle Alme (H). 

Frontene har hardnet til blant politikerne i deponisaka i Molde kommunestyre. Kommunestyret behandlet nylig søknad om midlertidig dispensasjon og rammetillatelse. Et fellesforslag fremmet av KrF ble vedtatt, med stram dispensasjon og ingen rammetillatelse.

Misfornøyd

Jan Ståle Alme var en av seks høyrepolitikere fra Nesset som i fjor ble valgt inn i Molde kommunestyre. Alme liker svært dårlig at flertallet i kommunestyret nå gir klart uttrykk for at de ikke ønsker at Bergmesteren, Veidekke og Stena skal gå videre med deponiplanene på Raudsand. Vedtaket som ble gjort for vel ei ukes tid siden kan ifølge Bergmesteren føre til at heller ikke møllestøvsekkene i deponi 2 blir tildekket.

Må rive oss løs?

Alme karakteriserer det som utfordrende for politikere fra Nesset å bli en del av nye Molde kommunestyre.

– Vi fra Nesset har vår kultur, politikerne fra Molde og Midsund har sin. Som politiker i Nesset ønsket jeg at vi skulle fortsette som egen kommune. Da det ikke gikk, stemte jeg for at vi skulle gå til Molde. Vi gjør alle så godt vi kan som politikere, men deponisaka er utfordrende.

– Angrer du på at Nesset ble en del av Molde kommune?

– Jeg mener fortsatt at vi hadde stått oss bedre alene. Da hadde vi kommet mye lenger med deponivedtaket, og nye arbeidsplasser ville snart vært en realitet på Raudsand. Jeg mener også at vi på flere andre områder som blant annet helse og omsorg ville stått oss bedre. Nå er en gang situasjonen som den er, og vi får gjøre det beste ut av det. Jeg har undersøkt muligheten for om vi kan rive oss løs, men har innsett at dette dessverre ikke lar seg gjøre da vi frivillig gikk inn for sammenslåingen.

– Trist

Alme mener saka om tillatelser for å gå videre med deponiplanene på Raudsand fort kan ende i retten.

(pluss-artikkel)

https://www.driva.no/nyheter/2020/06/30/%E2%80%93-Vi-hadde-klart-oss-bedre-alene-22194915.ece

https://www.rbnett.no/nyheter/2020/07/01/%E2%80%93-Vi-hadde-klart-oss-bedre-alene-22200840.ece

Den uskyldsblå byen

Den uskyldsblå byen har mistet noe av sin uskyld. Fra å være en by med et dannet språk av dannede politikere, ser vi nå det stikk motsatte. Spesielt av ei stor gruppe på Facebook som ønsker deponi på Raudsand. Et sånt språkbruk har Molde i det store og hele vært nokså forskånet for. En usaklighet som går ut på å ramme deponimotstanderne hardest mulig. Greit å være uenig i sak, men husk alltid mennesket bak.

Innlegg i «På tråden» i Romsdals Budstikke

https://neitilgiftdeponi.com/2020/06/27/den-uskyldsbla-byen/

Betyr full stans for opprydding på Raudsand

Vedtaket i kommunestyret vil bety full stans i opprydding av deponi 2, sier Bergmesteren Raudsand.

Deponi 2: Daglig leder Harald Storvik (t.h.) og styreleder John Strand i Bergmesteren Raudsand AS ved Deponi 2, der det er plassert tusenvis av bigbags med møllestøv i terrenget. Bildet er tatt tidligere.  
    
      (Foto: Bjørn Brunvoll)
Daglig leder Harald Storvik (t.h.) og styreleder John Strand i Bergmesteren Raudsand AS ved Deponi 2, der det er plassert tusenvis av bigbags med møllestøv i terrenget. Bildet er tatt tidligere.   FOTO: BJØRN BRUNVOLL

– Vedtaket betyr full stans i all aktivitet på Raudsand. Det var vel også det forslagsstillerne ville, sier Harald Storvik, daglig leder i Bergmesteren Raudsand AS. Han karakteriserer vedtaket i kommunestyret som «famøst», og antar at det er ulovlig.

Kommunestyret i Molde gjorde torsdag vedtak om Deponi 2 i Bergmesteren på Raudsand, der det var søkt om midlertidig dispensasjon og rammetillatelse. Et fellesforslag fremmet av KrF ble vedtatt, med stram dispensasjon, og ingen rammetillatelse. Fellesforslaget fra KrF, Ap, MDG, FrP, Sp og SV ble vedtatt med 32 (1 Rødt, 7 SV, 7 FRP, 5 MDG, 6 Sp, 4 Ap, 2 KrF) mot 27 stemmer.

– Men vedtaket gir vel rom for transport og opprydding på Deponi 2?

– Nei. Uten igangsettingstillatelse kan vi ikke gjøre noe. Så her har Roset som har ivret for opprydding, sørga for å stoppe nettopp det. Så får vi se hvor lenge dette blir situasjonen. Det er nå helt uvisst når opprydding kan komme i gang, det kan ta kanskje ett år, to år – eller kanskje blir det aldri. I verste fall kaster vi korta, og lar det bli statens ansvar å rydde opp, sier Storvik.

(pluss-artikkel)

– Nå må vi roe ned

Svein Atle Roset (Krf) sier han tar kritikken fra Storvik med knusende ro.

– Jeg ivrer fortsatt for opprydding, og tror det kommer. Om det blir Bergmesteren, staten eller noen andre som utfører det, får vi se, sier Roset.

– Kravet om oppryddig lå der fra kjøpet i 2012. Etter så mange år med tålmodighet fra kommunens side, er det rart at de klager på å få noen krav. Om de sier at det blir stopp nå, må det være fordi de i utgangspunktet hadde tenkt å koble opprydding og tildekking, med å fylle på med masse oppå. Dette er i så fall i strid med vedtatt rekkefølge, poengterer Roset.

https://www.rbnett.no/nyheter/2020/06/19/%E2%80%93-Betyr-full-stans-for-opprydding-p%C3%A5-Raudsand-22113906.ece

Gir stram dispensasjon, utelater rammetillatelse

Fellesforslag uten punkt om rammetillatelse fikk flertall da saka om Deponi 2 kom til behandling i Molde kommunestyre.

RAUDSAND: Bergmesteren Raudsand med Deponi 2. Bildet er tatt tidligere. 
    
      (Foto: Æivind Leren)
Bergmesteren Raudsand med Deponi 2. Bildet er tatt tidligere.  FOTO: ÆIVIND LEREN

……………………..

Fellesforslag uten rammetillatelse

Svein Atle Roset (KrF) gikk bort fra punktene fremmet i formannskapet, og fremmet i stedet et fellesforslag som KrF, FrP, MGD, SV, Ap med unntak av Mellvin Steinsvoll, samt Randi Gunnerød, Einar Gagnat, Cecilie Skjengen og Nina Iren Ugelvik, Sp stilte seg bak.

– Vi må holde på den rekkefølgen som er vedtatt. Ferdigstillelse og avslutning av Deponi 2 er det første, det tar vi stilling til i dag. Så kommer tillatelse for det nye deponiet, det er det ikke søkt dispensasjon for, og til slutt eventuelt nasjonalt deponi for farlig avfall som det er åpnet for, sa Roset.

(pluss-artikkel)

https://www.rbnett.no/nyheter/2020/06/18/Gir-stram-dispensasjon-utelater-rammetillatelse-22106338.ece

https://www.driva.no/nyheter/2020/06/18/Gir-stram-dispensasjon-utelater-rammetillatelse-22111536.ece

Natur og ungdom med deponimarkering

Natur og ungdom stilte med banner ved rådhuset i Molde, i protest mot deponiplaner.

MARKERING: Natur og ungdom ved rådhuset i Molde torsdag formiddag. (F.h.) fylkesleder Kornelia Grande Eikås, Kim Haugen og Amanda Grande Eikås. 
    
      (Foto: Anita Vingen)
Natur og ungdom ved rådhuset i Molde torsdag formiddag. (F.h.) fylkesleder Kornelia Grande Eikås, Kim Haugen og Amanda Grande Eikås.  FOTO: ANITA VINGEN

Natur og Ungdom i Molde stilte klokka 10 opp foran Molde Rådhus for å demonstrere i forbindelse med kommunestyremøtet i Molde kommune.

De stilte seg bak bannerne «Nei til internasjonalt giftdeponi i Molde», og «Menn med ekte baller, dumper ikke tungmetaller». Det er saka om rammetillatelse til deponi 2 på Raudsand som er utgangspunkt for markeringa.

– Vi demonstrerer fordi dette er ei veldig viktig sak. Planlagt deponi er ikke forenlig med våre verdier, om å ta vare på natur, miljø og omdømme, sier Kornelia Grande Eikås, leder i Møre og Romsdal Natur og Ungdom.

(pluss-artikkel)

https://www.rbnett.no/nyheter/2020/06/18/Natur-og-ungdom-med-deponimarkering-22105176.ece

Vurderer forslag om «krympa» dispensasjon for Deponi 2

SV og Krf tar vidare sine endringsforslag frå formannskapet, men vurderer også å gå med på ein innstramma dispensasjon.

Deponi 2 i Bergmesteren på Raudsand. Bildet er tatt tidlegare.  FOTO: ANITA VINGEN

Torsdag behandlar kommunestyret i Molde saka om deponi 2, Raudsand, som gjeld søknad om midlertidig dispensasjon og rammetillatelse.

(Pluss-artikkel)

Vurderer dispensasjon

Både Roset og Jacobsen seier onsdag til RB at dei vil vidareføre framlegga frå formannskapet, men at dei no vurderer å kunne gå med på ein sterkt innskrenka dispensasjon.

– Vi vurderer å vere med på dispensasjon for transport for opprydding, sidan det no er snakk om ein knapp frist, 31. oktober. Men det vert i så fall ein strengt formulert dispensasjon, seier Roset.

Jacobsen seier Molde SV vurderer å foreslå eit tillegg til vedtaket i formannskapet: «Det gis en tillatelse til å bruke avkjøringa for å dekke til møllestøvsekkene som ligg i deponi 2 med inntil 21.700 m2 ikkje farleg masse. Dette tidsbegrensast til ut 2020.»

– Men vi liker det ikkje, sidan det handlar om å dekke til, ikkje å rydde opp, seier Jacobsen.

………………

https://www.rbnett.no/nyheter/2020/06/17/Vurderer-forslag-om-%C2%ABkrympa%C2%BB-dispensasjon-for-Deponi-2-22097992.ece

Ope brev til Molde kommunestyre

Leserbrev i papirutgaven av Romsdals Budstikke fra Gjemnes Senterparti og Møre og Romsdal Senterparti

Tove Henøen, Møre og Romsdal
Tove Henøen – fylkesleder i Møre og Romsdal Senterparti

Gode kommunestyrerepresentantar i Molde kommune!

Før kommunevalet i 2019 hadde Gjemnes Sp programfesta motstand mot etablering av deponi på Raudsand. Det var fordi vi som nære naboar til deponiområdet har vore vitne til og fått god kjennskap til det som har gått føre seg på staden etter gruveavviklinga i 1982-83. Miljøkonsekvensane av aktiviteten frå 1990-talet og utover gjer at vi ser med stor uro på alle vidare planer for deponering på Raudsand. Vi vil neppe nokon gong få friskmeldt Tingvollfjorden med stadig ny tilførsel av ureine og uønska massar.

Forureining av fjord og grunnvatn med alvorlege og langsiktige konsekvensar for liv og helse er eit lite omtala tema hos tilakshavar og støttespelarar i Nesset. Forståeleg nok; for rein fjord og deponi i dårleg berg går liksom ikkje i hop.

Mange av oss som lever av og forvaltar norsk natur er gjerne Sp-veljarar. Den grøne kløveren vår uttrykkjer ei tru på grøne næringar og vi ser at eit godt omdømme er viktig for at det naturbaserte næringslivet skal vere levedyktig. Difor vil vi tru at Sp-folk lettare forstår verdien av rein fjord og reint vatn i matproduksjonssamanheng. Siste månadene har akkurat dette fått ekstra fokus, og det må gle alle som er opptekne av berekraftig naturforvaltning. Langsendt avfall til ueigna deponilokasjon er det motsette.

At først Nesset kommune, og no Molde kommune, med nokre få km strandlinje langs Tingvollfjorden, skal få avgjera deponispørsmålet åleine, meiner vi er heilt urimeleg. Ikkje minst ut ifrå det faktum at deponiområdet praktisk tala ligg på kommunegrensa, og tilstøytande grunneigarar på Gjemnessida er sterkt imot vidare deponeringsaktivitet.

Molde og Gjemnes kommune har ei lang felles grense frå øvst i Batnfjordsfjella/Langdalen til Tingvollfjorden ved Raudsand. Dei har over tid oppretta eit godt samarbeid på mange felt. Dette samarbeidet må no og gjelde felles ansvar for vidareføring av eit intakt naturgrunnlag for at komande generasjonar kan bygge og bu her. Fjorden er eit felleseige med fleire andre kommunar, og inngrep her vil påverke store deler av fylket. Vi synest Molde kommune må vise naboane respekt ved å legge føre var-prinsippet til grunn og gå imot deponiplanene på Raudsand. Det vil utan tvil vera det beste for regionen vår framover.

Gjemnes Sp ønskjer med dette å støtte Molde Sp og øvrige kommunestyrerepresentantar i kampen vidare mot deponiplaner på Raudsand. Lykke til!


STYRET I GJEMNES SENTERPARTI

KOMMUNESTYREGRUPPA GJEMNES SENTERPARTI

TOVE HENØEN, Møre og Romsdal Senterparti

Vi vant!

Et klart og tydelig Nei til etablering av et nasjonalt deponi for uorganisk farlig avfall på Raudsand blir innarbeidet i strategiplaner.

Glad for vedtak: Gunnhild Meringdal i Molde Frp.
Foto: Bjørn Brunvoll

Skrevet av Gunnhild Meringdal, fylkesrepresentant for FrP

Vi i FRP har jobbet lenge mot etablering av et nasjonalt deponi for uorganisk farlig avfall på Raudsand. På dagens (16/06) fylkestingsmøte ble følgende forslag fremlagt:

 • Møre og Romsdall fylkeskommune sier nei til etablering av et nasjonalt deponi for uorganisk farlig avfall på Raudsand i Molde kommune.
 • Møre og Romsdal fylke må arbeide inn i sin fylkesplan, et forsterka grunnlag for å hindre at et nasjonalt deponi for uorganisk farlig avfall blir etablert på Raudsand., samt grundige og nødvendige miljøundersøkelser av fjorden.

Vi er fornøyd med at vårt vedtak ble vedtatt med et klart flertall, 34 stemmer. Vårt tilleggsforslag blir nå lagt under saken som omhandler regional planstrategi 2020-2024. Der vil dette gi føringer for det videre arbeidet, og et klart og tydelig Nei til etablering av et nasjonalt deponi for uorganisk farlig avfall blir innarbeidet i strategiplaner.

Dette medfører at denne saken nå har fylkeskommunen i ryggen i det videre arbeidet inn mot regjering og Storting for å kunne hindre en slik etablering her i fylket.

Så vi sier ikke en ting og gjør noe annet, som enkelte andre gjør, men er tro mot våre velgere og står på så godt vi kan i saker som vi blant annet frontet i valgkampen. Deponisaken var en viktig sak for FRP når det gjaldt kommune- og fylkesvalget 2019.

Gunnhild Meringdal, fylkesrepresentant for FrP

Mener deponiavslag vil være ulovlig – og kan påklages

Tiltakshaverne mener formannskapets deponi-nei er ulovlig, og peker på muligheter for klage om kommunestyret vedtar tilsvarende.

Deponi 2: Styreleder John Strand (t.v.) i Bergmesteren Raudsand AS ved Deponi 2, sammen med daglig leder Harald Storvik. Bildet er tatt tidligere.  
    
      (Foto: Bjørn Brunvoll)
:Styreleder John Strand (t.v.) i Bergmesteren Raudsand AS ved Deponi 2, sammen med daglig leder Harald Storvik. Bildet er tatt tidligere.   FOTO: BJØRN BRUNVOLL

Møte

Tiltakshaverne tok i begynnelsen av juni initiativ til møte med Molde kommune og Miljødirektoratet. John Strand, styreleder i Bergmesteren Raudsand AS og juridisk direktør i Veidekke, opplyser til Romsdals Budstikke at formålet med møtet var todelt:

– Vi ville orientere direktoratet om Molde formannskaps vedtak som i prinsippet overprøver tillatelsene gitt av direktoratet. Vi ville også informere kommunen om det juridiske, i tilfelle kommunestyret gjør likelydende vedtak som formannskapet, sier Strand.

(pluss-artikkel)

https://www.rbnett.no/nyheter/2020/06/16/Mener-deponiavslag-vil-v%C3%A6re-ulovlig-og-kan-p%C3%A5klages-22082588.ece

https://www.driva.no/_incoming/2020/06/17/Mener-deponiavslag-vil-v%C3%A6re-ulovlig-og-kan-p%C3%A5klages-22094204.ece

Kem skal rydde opp i giftdeponiet i Molde om 50 år?

Leserbrev av Bjørn Jacobsen, kommunestyrerepresentant SV

Kommunestyrerepresentant for SV: Bjørn Jacobsen. 
    
      (Foto: Bjørn Brunvoll)
Kommunestyrerepresentant for SV:Bjørn Jacobsen.  FOTO: BJØRN BRUNVOLL

Langøyene i Oslo hadde avfallsdeponi fram til 1950. No 70 år etterpå kostar det kommunen opp mot 300 millionar kroner å rydde opp etter år med utlaking av giftstoff og no seinast kom bosset rett opp av bakken.

«Det er særlig konsentrasjoner av bly, kvikksølv og såkalte polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) som kan utgjøre en helserisiko» heiter det i Multiconsult sin rapport. Dette har fått Oslo kommune til å reagere og stenge øya fram til 360 tusen tonn jord er påført og sikring av deponiet er utført.»

Er dette situasjonen i Molde når alle har forlatt Raudsand og berre avsiget er igjen? Kva vil det koste i kommunebudsjettet for ikkje å snakke om tilhøva for folket på Raudsand og i Sunndalsfjorden?

Er det Miljødirektoratet, Kommunaldepartementet, Miljøverndepartementet eller kanskje Nesset Næringsforening som skal rydde opp i framtida?

Er det dette vi i Molde skal by framtidige generasjonar på? Kan vi aldri lære at å fylle avfall oppå avfall som ikkje er sikra mot avsig i botnen umuleg kan bli bra?

Då har eg enda ikkje nemnt planane om Nasjonalt deponi for farleg uorganisk avfall. Høgsterett har dømt, utøvande makt gjer tillatelse til å fortsette og lovgivande makt klare ikkje å komme opp med ein avfallspolitikk som samsvarar med den nasjonale avfallspyramiden. Den som skulle ha vore nasjonal politikk i snart ein generasjon!

Dømmande, utøvande og lovgivande makt må bli einige. Kor lenge skal folket og fjorden lide for gamle og nye miljøsynder?

Molde kommune har per definisjon planmyndigheit og kan omregulere heile Raudsand området om vi vil. Og vi vil sette miljø og helse først og med det ikkje gje tilatelse til nokke nytt deponi.

Molde SV kjem i kommunestyret til å støtte formannskapets innstilling om å ikkje gje tillatelse til å bruke ei avkjøring som føre til stort deponi.

Det er ikkje opprydding i møllestøvsekkane, men tildekking vi snakka om. Vi treng då ei avgrensing i m2 masse og enda tydelegare tidsavgrensing.

Molde SV vurdere derfor å foreslå følgjande tillegg til Molde Formannskap sitt vedtak:

«Det gis en tillatelse til å bruke avkjøringa for å dekke til møllestøvsekkene som ligg i deponi 2 med inntil 21700 m2 ikkje farleg masse. Dette tidsbegrensast til ut 2020.»

Dette på tross av at møllestøvsekkane burde vore behandla som det spesialavfallet det er og som avsendar har betalt for. Og nokken har mottatt betaling for.

Bjørn Jacobsen, kommunestyrerepresentant SV

https://www.rbnett.no/meninger/2020/06/14/Kem-skal-rydde-opp-i-giftdeponiet-i-Molde-om-50-%C3%A5r-22072461.ece

Kom i gang med opprydding og drift på Raudsand!

Bergmesteren Raudsand. 
    
      (Foto: Øyvind Leren)
Bergmesteren Raudsand.  FOTO: ØYVIND LEREN

Skrevet av Styret i Nesset Næringsforening

Bergmesteren Raudsand har endelig fått tillatelse fra Miljødirektoratet til å starte oppryddingen i Møllestøvdeponiet og etablere deponi 2 for ordinært avfall. For å komme i gang må de søke Molde kommune om en ordinær byggetillatelse og dispensasjon for å få krysse fylkesveg 666 for å komme seg fra Kristenvika og opp til møllestøvsekkene og deponi 2. Dispensasjonen gjelder frem til Bergmesteren Raudsand har fått søkt om og bygd en undergang/kulvert, som løser de trafikale utfordringene med kryssingen av fylkesvegen.

Det er ikke det Nasjonale gjenvinningsanlegget som skal bygges. Det er en sak som handler om å komme i gang med tildekkingen av møllestøvsekkene og etablere deponi 2 for ordinært avfall. Etter flere års arbeid er reguleringsplanen endelig godkjent, og de nødvendige tillatelser er gitt av Miljødirektoratet. Nå er det kommunestyret som skal behandle byggesøknaden.

Normalt er det kommuneadministrasjonen v/Teknisk, Plan, Næring og Miljø som behandler og gir byggetillatelser, men for Raudsand har politikerne altså vedtatt at alle saker, også ordinære byggesøknader, skal behandles av politikerne og ikke fagekspertisen i Teknisk. Forstå det den som kan.

Formannskapets innstilling til kommunestyret i 6 punkt framstår som uforståelig for uinnvidde: I ett punkt sier man kategorisk nei til deponi, mens man i et annet punkt åpner for deponering.

Den røde tråden i forslaget er mistilliten til Bergmesteren, forsøk på overprøving av tillatelsen gitt av Miljødirektoratet, og en omkamp på reguleringsplanen vedtatt av Kommunaldepartementet. Politikerne har tydeligvis ikke vurdert hvorvidt et formannskap eller et kommunestyre har myndighet til å overprøve en tillatelse gitt av vår øverste forurensningsmyndighet, eller om nevnte organ kan endre en reguleringsplan godkjent av Kommunaldepartementet.

Nesset Næringsforening gjennom årene deltatt aktivt i arbeidet med tidligere Nesset kommune sin Strategiske næringsplan. Arbeidet har i stor grad handlet om å se de naturgitte mulighetene og fortrinnene vi har for å legge til rette for nye arbeidsplasser rundt om i bygdene våre. Med Raudsands industrihistorie har fokuset vært å blant annet utnytte de mulighetene i de gamle dagbruddene til tidligere Rødsand Gruber til en «bærekraftig utvikling av deponi for forsvarlig lagring av avfall.»

Aldri før har vi vært så nærme en løsning! At det finnes politikere som skulle forsøke å trenere eller ta omkamp på lovlig fattede vedtak og tillatelser, opplever vi i Nesset Næringsforening som en lite tillitsvekkende handling.

I tillatelsen til deponi 2 og møllestøvsekkene gitt av Miljødirektoratet den 27. april er blant annet tillatte masser, krav til utformingen av deponiet, krav til møllestøvdeponiet, krav til miljøovervåking og etterdrift utførlig beskrevet. Her er det landets fremste fagmiljø som har satt vilkårene! Det er bekymringsfullt både i denne saken og andre saker der «selvutnevnte forståsegpåere» skal overprøve både etablerte fagmiljø og våre fagmyndigheter.

Fra tillatelsen til Miljødirektoratet kan vi nevne: Gateoppsop, bunnaske etter utsortering av metaller, avgangsmasse fra gruveindustrien, betong, sedimenter fra mudringsoperasjoner, skytebanemasser, masser fra bygg- og anleggsvirksomhet og gravemasser fra urbane og industrielle områder.

Vi har ventet på opprydding og muligheter for ny virksomhet på Raudsand i snart 20 år. Mangel på tiltakshavere, reguleringsplan og nødvendige tillatelser har så langt vært de største bremseklossene for å komme i gang. Nå er det på plass. La oss derfor komme i gang med oppryddingen og grunnlaget for ny virksomhet og nye arbeidsplasser på Raudsand!

Navnet deponi 2 kommer til orientering som en følge av at deponi 1 allerede er fullført og isådd en gressblanding bestående av fåresingel, rødsvingel, engkvein og hvitkløver slik at naturlig vegetasjon kan spire og gro.

Nesset Næringsforening
Styret

https://www.rbnett.no/meninger/2020/06/11/Kom-i-gang-med-opprydding-og-drift-p%C3%A5-Raudsand-22054034.ece

https://www.driva.no/meninger/2020/06/11/Kom-i-gang-med-opprydding-og-drift-p%C3%A5-Raudsand-22047900.ece