Molde har nøkkelen i deponisaka

Nabokommunar fortset protesten mot deponi på Raudsand – meiner Molde sit med nøkkelen. til løysing.

Vil samarbeide tettere med Romsdal: – Vi i Gjemnes hadde helst sett at samarbeidet mellom Nordmøre og Romsdal blir styrket, sier ordfører Knut Sjømæling. Han regner med at det kan gå minst ett år før Kristiansunds forhold til Trøndelag blir avklart. FOTO: BJØRN BRUNVOLL 
    
      (Foto: Bjørn Brunvoll)
Vil samarbeide tettere med Romsdal: – Vi i Gjemnes hadde helst sett at samarbeidet mellom Nordmøre og Romsdal blir styrket, sier ordfører Knut Sjømæling. Han regner med at det kan gå minst ett år før Kristiansunds forhold til Trøndelag blir avklart. FOTO: BJØRN BRUNVOLL

Ordførarane i Gjemnes, Sunndal og Tingvoll protesterer saman med fylkesordførar Tove Lise Torve mot Kommunaldepartementets godkjenning av reguleringsplanen for deponi for farleg avfall og gjenvinningsanlegg på Raudsand. Dei uttrykker mellom anna at dei er opprørt over vedtaket, at følgjene av anlegget ikkje er godt nok greidd ut, at interessene til motstandarane av anlegget er sett til side, og at dei meiner det no er Molde kommune som har ansvaret.

(pluss-artikkel)

– De peiker no på Molde kommune?

– Ja, når saka no er ferdigbehandla i departementet, har vi ei klar forventning om at Molde kommune vil ta opp igjen saka med tanke på det fleirtalet i kommunestyret som ønskjer det, først og fremst med tanke på reguleringsplanen. Vi vil følge med på korleis Molde kommune handterer saka vidare, og vil nok be om eit møte. Det er Molde som no sit med nøkkelen, seier Sjømæling.

https://www.rbnett.no/nyheter/2020/03/26/%E2%80%93-Molde-har-n%C3%B8kkelen-i-deponisaka-21445231.ece

Det opprører oss at våre interesser er satt til side på et slikt grunnlag

Innbyggere og næringslivet i nabokommunene og fylkeskommunen har en felles oppfatning om at konsekvensene av et deponi på Raudsand ikke er godt nok utredet og at planen er vedtatt på grunnlag av feil forutsetninger. Det opprører oss at våre interesser er satt til side på et slikt grunnlag.

Det våre kommuner hadde en rett til å fremme innsigelse om, er neglisjert i plansaken og skjøvet over til saker etter forurensningsloven, samtidig som forurensningsmyndighetene avskjærer vår mulig til å ivareta våre interesser i sakene etter forurensningsloven.

Innlegg skrevet av Knut Sjømæling, (Gjemnes), Ståle Refstie, (Sunndal), Ingrid Waagen (Tingvoll) og Tove-Lise Torve, (fylkesordfører)

Denne delegasjonen var på Stortinget i desember: fra venstre Ingrid Waagen – ordfører Tingvoll, Ståle Refstie – ordfører Sunndal, Knut Sjømæling – ordfører Gjemnes, Per Gunnar Løset – avdelingsingeniør plan, Kristin Sørheim – representerte Fylkeskommunen, Ola Rognskog – daværende ordfører Halsa kommune og Ingrid Rangønes – ordfører Averøy kommune. 
    
      (Foto: Privat)
Denne delegasjonen var på Stortinget i desember: fra venstre Ingrid Waagen – ordfører Tingvoll, Ståle Refstie – ordfører Sunndal, Knut Sjømæling – ordfører Gjemnes, Per Gunnar Løset – avdelingsingeniør plan, Kristin Sørheim – representerte Fylkeskommunen, Ola Rognskog – daværende ordfører Halsa kommune og Ingrid Rangønes – ordfører Averøy kommune. 

Våre kommuner og fylkeskommunen har som kjent hatt innsigelse til reguleringsplanen for Raudsand. Innbyggere og næringslivet i nabokommunene og fylkeskommunen har blant annet delt en felles oppfatning om at konsekvensene av et deponi på Raudsand ikke er godt nok utredet og at planen er vedtatt på grunnlag av feil forutsetninger. Det opprører oss at våre interesser er satt til side på et slikt grunnlag.

En av disse sviktende forutsetningene knytter seg til tidsperspektivet for virksomheten i Raudsand. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har trukket frem nye arbeidsplasser ved virksomheten som ett av hovedmomentene i vurdering av innsigelsene til reguleringsplanen. Vi antar at dette bygger på Bergmesteren Raudsands beskrivelse av at virksomheten planlegges med et hundreårsperspektiv. Bergmesterens forventning til tidsperspektiv på virksomheten, er imidlertid ikke konsekvensutredet eller reflektert i den arealbruk reguleringsplanen åpner for. Som eksempel på dette, viser vi til at de ti underjordiske hallene for deponering av farlig avfall kun har et tiårsperspektiv, ikke et hundreårsperspektiv. Dersom virksomheten skal fortsette ut over de ti deponihallene som det er utredet og lagt til rette for i planen, vil virksomheten ikke ha støtte i nåværende reguleringsplan.

Vi er også av den oppfatning at Kommunal- og moderniseringsdepartementet heller ikke tok nødvendige grep for å utbedre de feil og svakheter som hefter ved planen og planprosessen. Snarere tvert imot. Dette ansvaret ble skjøvet over på forurensningsmyndighetene.

Sunndal, Gjemnes og Tingvoll kommuner, i likhet med Møre og Romsdal fylkeskommune, fremmet innsigelse til reguleringsplanen blant annet under henvisning til faren for, og konsekvenser av, forurensning fra den planlagte virksomheten på Raudsand. Ett av disse forholdene var konsekvensene for liv og næringsvirksomhet med tilknytning til Tingvollfjorden. Disse innsigelsene har Kommunal- og moderniseringsdepartementet ikke tatt stilling til, under henvisning til at dette skal vurderes som ledd i søknader om utslippstillatelser etter forurensingsloven.

Denne formen for ansvarsfraskrivelse fra planmyndighetenes hold er etter vårt syn i strid med plan- og bygningslovens formålsbestemmelse og lovens regler for konsekvensutredning og samordning av sektorinteressene for øvrig.

Konsekvensene av dette standpunktet kom med all tydelighet frem ved Klima- og miljødepartementets vedtak av 12. mars 2020, sak 20/78-4. I dette vedtaket stadfestet Klima- og miljødepartementet Miljødirektoratets vedtak av 24. oktober 2019, om å avvise Tingvoll kommunes klage over tillatelse til å etablere nytt deponi for avfall i Raudsand, «Deponi 2».

Det våre kommuner hadde en rett til å fremme innsigelse om i medhold av plan- og bygningsloven, er med andre ord neglisjert i plansaken og skjøvet over til saker etter forurensningsloven, samtidig som forurensningsmyndighetene avskjærer vår mulig til å ivareta våre interesser i sakene etter forurensningsloven. Departementenes samlede standpunktet i denne saken representerer på denne måten en uthuling av innsigelsesinstituttet etter plan- og bygningsloven og vår mulighet til å fremme våre kommuners interesser i en slik sak av sektorovergripende karakter.

Etter at kommunal- og moderniseringsdepartementet stadfestet reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand er det ingen tvil om at Molde kommune ene og alene har ansvaret som planmyndighet på Raudsand. I tråd med vedtaket fattet i Molde kommunestyre 6/2-2020 (…tas opp til slik saksbehandling som lovverket gir åpning for…) ser vi frem til ny behandling i kommunen der planene på Raudsand begrenses til å ivareta forsvarlig behandling av dagens forurensninger.

Knut Sjømæling, Ordfører Gjemnes kommune

Ståle Refstie, Ordfører Sunndal kommune

Ingrid Waagen, Ordfører Tingvoll kommune

Tove-Lise Torve, Fylkesordfører for Møre og Romsdal

https://www.rbnett.no/meninger/2020/03/26/Bergmesteren-Raudsand-og-Molde-kommune-21444858.ece

https://www.driva.no/meninger/2020/03/26/Bergmesteren-Raudsand-og-Molde-kommune-21442393.ece

https://www.auraavis.no/deponiplanene-det-opprorer-oss-at-vare-interesser-er-satt-til-side-pa-et-slikt-grunnlag/o/5-5-189920

Reknar med politisk spel om deponiavgjerd

Geir Sørensen i Stena Recycling etter møte med klimaminister Rotevatn om status for Raudsand-alternativet.

Status: Tiltakshavar oppdaterte ministeren om status for prosjektet i Bergmesteren på Raudsand. 
    
      (Foto: Øyvind Leren)
Tiltakshavar oppdaterte ministeren om status for prosjektet i Bergmesteren på Raudsand.  FOTO: ØYVIND LEREN

– Eit ryddig og bra møte, der vi gikk gjennom prosjektet frå A til Å, særleg tilpassa at statsråden er ny og ikkje kjenner prosjektet frå før, oppsummerer Geir Sørensen i Stena Recycling, etter møtet der klimaminister Sveinung Rotevatn fekk orientering om deponiplanen på Raudsand.

Sørensen fortel om fagleg fokus og god tone, og at han opplevde statsråden som lyttande og med god forståing. Deponiaktørane stilte i møtet med departementet med Harald Storvik frå Bergmesteren Raudsand, John Strand frå Veidekke, Geir Sørensen og Thorbjørn Stensrud frå Stena Recycling.

(pluss-artikkel)

Frå Molde kommune deltok ordførar Torgeir Dahl, Rolf Jonas Hurlen og to frå administrasjonen på møtet. Det har ikkje lykkast Rbnett å få kontakt med dei for kommentar.

https://www.rbnett.no/nyheter/2020/03/20/%E2%80%93-Reknar-med-politisk-spel-om-deponiavgjerd-21400546.ece

Har bestilt ny deponivurdering for Brevik

To direktorat skal vurdere muleg samdrift av deponi og gruvedrift i Dalen gruver i Brevik.

Tunge kjøretøy dypt inne kalkgruven til sementprodusenten Norcem i Brevik. Illustrasjonsfoto 
    
      (Foto: Heiko Junge)
Tunge kjøretøy dypt inne kalkgruven til sementprodusenten Norcem i Brevik. Illustrasjonsfoto  FOTO: HEIKO JUNGE

Det er Direktoratet for mineralforvaltning og Miljødirektoratet som har fått i oppdrag å gjennomføre vurdering av om samdrift mellom deponi for farleg avfall og fortsatt kalkutvinning i Dalen gruver i Brevik, er mogleg og forsvarlig. Oppdraget er gitt av Nærings- og fiskeridepartementet i samråd med Klima- og miljødepartementet i etterkant av Ekspertutvalets rapport og høyringsprosessen etter den. Ekspertutvalet tilrådde å sjå bort frå Brevik som lokalitet for farleg avfall.

I bestillinga av den nye rapporten heiter det at vurderinga bør omfatte gruvefaglige, praktiske, miljøfaglige og sikkerhetsmessige sider ved en samdrift og eventuelle negative økonomiske konsekvenser ved mulige former for samdrift. Det vert vist til at regjeringa no arbeider med å vurdere flere alternativer for ny behandlingskapasitet for farlig avfall.

(pluss-artikkel)

https://www.rbnett.no/nyheter/2020/03/19/Har-bestilt-ny-deponivurdering-for-Brevik-21394353.ece

Vil sjå om det er realisme i deponialternativa som er diskutert

Fredag formiddag skal Sveinung Rotevatn få statusrapport om deponiprosjektet på Raudsand frå Bergmesteren Raudsand og Molde kommune.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.
 
    
      (Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix)
Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.   FOTO: TERJE PEDERSEN / NTB SCANPIX

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) har invitert representantar for Bergmesteren Raudsand og Molde kommune til møte for å få status om Raudsand-prosjektet. Møtet var først planlagt i departementet, men vert halde som telefonmøte i morgon fredag.

(pluss-artikkel)

https://www.rbnett.no/nyheter/2020/03/19/%E2%80%93-Vil-sj%C3%A5-om-det-er-realisme-i-deponialternativa-som-er-diskutert-21393988.ece