Saksbehandling av ordfører og inhabilitet

Kommuneadvokaten i Molde stiller spørsmål om habilitet for politikere som utarbeider saksframlegg. Tidligere ordfører i Nesset kommune var saksbehandler i arbeidet med reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand. Var tidligere ordfører inhabil?

Kommuneadvokaten i Molde la frem den 29. januar 2020 et notat om kommunestyrebehandling av reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand. Notatet var en bestillingen fra ordfører.

 • Notatet er datert 29. januar 2020.
 • 2. februar sendte Nei til Giftdeponi en innsynsforespørsel for å få dokumentet før kommunestyremøtet 6. februar.
 • 12. februar sendte Nei til Giftdeponi klage på manglende svar på innsynsforespørselen.
 • 13. februar sendte endelig kommunen notatet, en uke etter kommunestyremøtet.

I notatet er det mange problemstillinger. Et av spørsmålene er om «habilitetsproblematikk for de politikere som har utarbeidet/står bak et saksframlegg«. Denne tolkningen er en effektiv stopper for alle saksframlegg fra politikere til behandling i kommunestyret.

Notatet fastslår «inhabilitet for ansatte som har behandlet en sak og som senere kommer i befatning med den som politiker«. Det bør stilles spørsmål om inhabilitet til daværende ordfører i Nesset kommune og saksbehandlingen av reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand.

Fra kommuneadvokatens notat

Nei til Giftdeponi har i tidligere innlegg sett på tidligere ordførers saksbehandling:

Saksbehandling av ordfører del 1

Eksemplet er hentet fra et referat fra et møte mellom Nesset kommune, DMF, NFD og Miljødirektoratet den 30.10.2017. Fra kommunen deltok ordfører, rådmann og miljøvernkonsulent.

I møtereferatet er det flere vedlegg som er overlevert ordfører og som ikke er ført på kommunens postliste med antagelig manglende journalføring:

Videre i rapporten kommer det frem ordførerens kommentarer, meninger og konklusjoner:

Her skriver referenten (Rådmann i Nesset kommune) om «Ordførers kommentarer» og at «Undertegnede har søkt å finne dokumentasjon». Undertegnede her er sannsynligvis ordføreren og han fungerer som saksbehandler med mange betraktninger og antagelser:

Videre legges det frem rykter om hvilken gass som oppstår i gruvene og årsaken til gassdannelsen. Saksbehandling?

https://neitilgiftdeponi.com/2018/10/15/ordforer-som-saksbehandler/

Saksbehandling av ordfører del 2

I et brev sendt 5. februar 2019 til direktoratet for strålevern er ordføreren satt opp som saksbehandler. Brevet er undertegnet av ordføreren.

I brevet vises det til arbeidet med reguleringsplanen og det henvises til «dagens telefonsamtale».

Dette er to eksempler på saksbehandling av ordfører. Det er sannsynligvis mange flere. Burde kommuneadvokaten sett på problemstillingen?

En vurdering blir at ordføreren var inhabil i behandlingen av deponisaken siden han har vært saksbehandler. Ordføreren blir i realiteten en av rådmannens ansatte, og kommunelovens § 40 sier at ansatte som har “medvirket ved tilretteleggelsen av grunnlaget for en avgjørelse” alltid skal anses som inhabile. Unntaket er overordnede saker som budsjett og kommuneplan.

https://neitilgiftdeponi.com/2019/04/02/ordforer-som-saksbehandler-del-2/

Å hoi! Molde Høyre vil overstyre flertallet i kommunestyret

En leder i Molde Høyre sendte en e-post til nyutnevnt statssekretær Heidi Nakken med oppfordring om å vedta reguleringsplanen på Raudsand. Lederen i Molde Høyre var usikker på utfallet i kommunestyret 6. februar og oppfordret departementet til å ta en avgjørelse før kommunestyret fikk uttale seg.

Mailen starter med «Å hoi! Så bra. Håper at reguleringsplanen på Raudsand blir ferdig en av dagene. Hiim lovte oss planen før jul.»

Journalført melding i departementet

Statssekretær Hiim (H) i departementet lovte Høyre planen vedtatt før jul. Avsender «begynner å bli passende oppgitt over hysteriet rundt giftdeponi.» Han er usikker på utfallet i kommunestyret og ber om en avgjørelse før den tid (kommunestyremøtet).

Nyutnevnt statssekretær Heidi Nakken fra Høyre var mottaker av meldingen. Statsekretæren kommer fra Fiksdal og har vært fylkessekretær i Møre og Romsdal Høyre i en lengre periode. Heidi Nakken journalførte meldingen som hun mottok.

Denne meldingen vart sendt samtidig som en annen påvirkningsmail sendt fra ordføreren i Molde (H) til statssekretæren: https://neitilgiftdeponi.com/2020/02/08/ordforer-en-verkebyll-i-kommunestyret/

Ordfører: En verkebyll i kommunestyret

Ordfører i en melding til statssekretær i departementet 28. januar 2020: «Når  blir saken formelt  avgjort? Saken  ligger som  en  verkebyll  i kommunestyret. Vi  trenger  avgjørelsen nå. Nytt  kommunestyremøte  den 6. februar.  Da må  saken  være  avklart. Greier  dere  det?»

Journalført melding i departementet

Her vil ordføreren at departementet stadfester reguleringsplanen før kommunestyret får diskutert saken.

Nyutnevnt statssekretær Heidi Nakken fra Høyre var mottaker av meldingen. Statsekretæren kommer fra Fiksdal og har vært fylkessekretær i Møre og Romsdal Høyre i en lengre periode. Heidi Nakken journalførte meldingen som hun mottok.

Meldingen er undertegnet «Torgeir» noe som Nei til Giftdeponi antar er ordfører Torgeir Dahl i Molde. Det er kun ordføreren som har kunnskapen i meldingen. Ordføreren ønsket ikke at flertallet i Molde kommunestyre kunne få uttale seg om saken. Ordføreren nektet å sette saken på dagsorden ut ifra et hemmeligholdt og tvilsomt notat fra kommuneadvokaten.

Molde kommune vil behandle sak om etablering

Kommunestyret i Molde vedtok 6. februar 2020 å behandle sak om etablering av deponi for farlig avfall på Raudsand. Vedtaket viser stor motstand mot giftdeponiet.

Etter en interpellasjon fra Bjørn Jacobsen (SV) vedtok kommunestyret med et flertall (31 mot 18) for:

«Eventuell etablering av deponi av farlig avfall i Molde kommune tas opp til slik saksbehandling som lovverket gir åpning for, og saksbehandles på lik linje med andre saker som hører til under saksområdet for Hovedutvalget for teknisk, plan, næring og miljø.»

«Saka går videre til formannskap og kommunestyre, og det vurderes tiltak for å oppfylle informasjonsplikten kommunen har til folk flest om et så omfattende tiltak undervegs.»

Ordføreren (H) stemte for forslaget og imot eget parti.

Molde kommune hemmeligholder informasjon

Nei til Giftdeponi søkte mandag 3. februar 2020 kl 08:53 om innsyn i kommuneadvokatens vurdering  i forbindelse med
avvisning av forslaget om å ta opp igjen saken om reguleringsplanen
for Bergmesteren Raudsand. Kommunen har ikke svart på forespørselen og det oppfattes som et hemmelighold av informasjon.

Ordføreren omtaler saken her:

https://neitilgiftdeponi.com/2020/01/30/krev-omkamp-om-deponiplan-ordforaren-seier-nei/

I henhold til offentlighetsloven og miljøinformasjonsloven skal allmenheten sikres tilgang til denne type informasjon. Mange politikere omtaler og siterer dokumentet på sosiale medier.

Innsynskrav skal behandles «uten ugrunnet opphold»

Innsynskrav skal behandles ”uten ugrunnet opphold”, jf. offentlighetslovens § 29 første ledd. I henhold til praksis og forarbeider betyr dette krav om behandling samme dag og senest innen 1-3 virkedager.

Sivilombudsmannen har i flere av sine uttalelser lagt til grunn at innsynskrav skal behandles samme dag, eller senest innen 1-3 virkedager, og at en saksbehandlingstid på over åtte dager er uakseptabel lang, med mindre det foreligger forhold ved selve innsynskravet som krever lenger saksbehandlingstid.

Et alminnelig krav om behandling innen 1-3 dager er gjentatt flere steder i forbindelse med arbeid med den nye offentleglova 19. mai 2006 nr. 16, jf. NOU:30 s. 220 og Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) s. 151, og er også tatt inn i Justisdepartementets rettleiar til offentleglova.

Er det politisk å vente med innsyn til etter dagens kommunestyremøte?

Kontrollutvalget purrer Fylkesmannen

Kontrollutvalget i Nesset purrer på svar fra Fylkesmannen om reguleringsplanen er i tråd med kommuneplanens arealdel. Kontrollutvalget i Molde vil følge saken videre.

Gjentatte henvendelser

I en epost sendt 19. desember 2019 etterlyser kontrollutvalget svar på spørsmål om reguleringsplanene er i tråd med gjeldende arealdel i kommuneplanen. Fylkesmannen har konferert med kommunaldepartementet om problemstillingen, men fylkesmannen har ennå ikke svart kontrollutvalget. Fylkesmannen svarte tidlig på spørsmål om egen habilitet.

Oppsummering av brevet:

 • Kontrollutvalget hevder at kommuneplanens arealdel er bindende for nye reguleringsplaner. Tiltaket som Bergmesteren Raudsand skal iverksette er et nytt eller en utvidelse av eksisterende tiltak.
 • Kontrollutvalget kan ikke se at forholdet er omtalt i rådmannens saksutredning.
 • Rådmannen skal påse at de saker som legges fram er forsvarlig utredet. Kontrollutvalget kan ikke se at dette er gjort i denne saken.
 • Kontrollutvalget kan ikke se at forholdet til kommuneplanens arealdel er omtalt når Fylkesmannen har uttalt seg i saken 16.08.2019.
 • Kontrollutvalget vil ha svar på hvilke konsekvenser dette har hvis vedtaket ikke er hjemlet i kommuneplanens arealdel.
 • Kontrollutvalget vil ha svar på om det kan søkes om dispensasjon fra arealdelen.
 • Kontrollutvalget vil ha svar på om kommunen kan komme i et erstatningsansvar til tiltakshaver på bakgrunn av at arealdelen er juridisk bindende for reguleringsplanen.

Link til kontrollutvalgets brev:

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2019/11/kopi-nesset-kommune-spc3b8rsmc3a5l-om-kommuneplanens-arealdel-og-dens-betydning-for-reguleringsplanen-for-be24489.pdf

Avventer Fylkesmannen departementets vurdering? Vil ikke Fylkesmannen forta en selvstendig vurdering uten en samordning med politisk ledelse i departementet?