Real Alloy – en samleside

Nei til Giftdeponi har organisert et utvalg av kilder på en egen side. Kildene er informasjon og dokumentasjon av innlegg publisert av Nei til Giftdeponi.

Real Alloy på Raudsand behandler restavfall fra restavfall. Avfallet er karakterisert som farlig avfall. 40 % av avfallet deponeres i fjorden. Deponering av avfallet i fjorden er uten kostnad for bedriften.

Ny båtlast fra Wales med farlig avfall

Onsdag 26. januar 2022 kommer en ny båtlast med farlig avfall til Raudsand. Båten kommer fra Wales lastet med 2 450 000 kg Saltslagg. 1 000 000 kg (1 000 tonn) av restene av det farlige avfallet slippes ut i fjorden. Fjorden brukes som deponi for miljøgifter.

Foto: Wilson Alicante ankommer Raudsand 26. januar 2022 lastet med farlig avfall

Grønnvasking

Wilson Alicante losset farlig avfall på Raudsand 24. oktober 2020. Hele 16 skipslaster har i mellomtiden ankommet Raudsand for grønnvasking av avfall og forurensning av fjorden.

Saltslagg fra Wales til Raudsand

Real Alloy på Raudsand i Molde kommune tar imot store mengder saltslagg fra Wales. Saltslagget er rester etter smelting av aluminiumsavfall. På Raudsand behandles saltslagget videre før aluminiumsrestene sendes for behandling. Avfallsrestene er miljøgifter som deponeres i fjorden.

Tingvollfjorden er dumpingplass for rester etter britisk farlig avfall

Real Alloy oppgir til myndighetene i Wales at 40 % av avfallet ikke kan gjenvinnes. Restene etter det farlige avfallet slippes ut og deponeres i fjorden. Miljødirektoratet bekrefter bedriftens opplysninger.

Samleside om Real Alloy:

400 % økning av utenlandske skipsanløp til Raudsand

16 skip ankom kaia til Real Alloy på Raudsand i Molde kommune i 2021 fra utenlandske havner. Dette er en økning på 400 % i forhold til snittet i årene 2012 til 2019. Registreringene av skipene er registrert hos Kystverket. Real Alloy tar i mot saltslagg som karakteriseres som farlig avfall. Restene etter restavfallet slippes ut i fjorden.

16 utenlandske skipsanløp med farlig avfall

Oversikt over skipsanløp til Raudsand i perioden 2012-2021. Kilde: Kystverket/Kystinfo

Dårlig Økologisk og Kjemisk tilstand

I 2021 er det registrert 16 utenlandske skipsanløp til Raudsand. Skipene ankommer med farlig avfall. På Raudsand behandles det farlige avfallet og restene slippes ut i fjorden. En vannforekomst som viser i følge Vann-Nett har en Dårlig Økologisk tilstand og Kjemisk tilstand.

59 skipsanløp fra europeiske havner

I perioden 2012 – 2021 har kystverket registrert 59 skipsanløp fra utenlandske havner. Totalt er 10 land representert. De siste årene er det trafikken fra Storbritannia som dominerer.

 • Storbritannia
 • Belgia
 • Tyskland
 • Island
 • Nederland
 • Polen
 • Danmark
 • Spania
 • Litauen
 • Færøyene
Oversikt over bruttotonnasjen til skip som anløp Raudsand i perioden 2012-2021. Kilde: Kystverket/Kystinfo

Utslipp med 1 170 kg av den prioriterte miljøgiften Kobber

Kobber er en prioritert miljøgift. Real Alloy hadde tillatelse til å slippe ut 600 kg pr år. Bedriften slapp ut det dobbelte av hva de hadde tillatelse til i 2020. Undersøkelser viser også en økning av den prioriterte miljøgiften Kobber i sedimentene i fjorden utenfor Raudsand.

Utslipp av kobber fra Real Alloy på Raudsand. Grensen var på 600 kg, Miljødirektoratet godtar overskridelsen 0g vil vedta en økt utslippsgrense.

Tingvollfjorden er dumpingplass for rester etter britisk farlig avfall

Real Alloy oppgir til myndighetene i Wales at 40 % av avfallet ikke kan gjenvinnes. Restene etter det farlige avfallet slippes ut og deponeres i fjorden. Miljødirektoratet bekrefter bedriftens opplysninger.

Utdrag fra informasjon gitt til myndighetene i Wales om saltslagget som fraktes til Raudsand. Avfallet består av 40 % avfall som ikke kan resirkuleres. Avfallet som ikke kan resirkuleres deponeres i fjorden.

Restavfall av farlig avfall slippes ut i fjorden

Bedriften Real Alloy UK smelter aluminiumsskrap. I smelteprosessen oppstår det et restavfall som kalles saltslagg. Dette saltslagget mottar bedriften Real Alloy på Raudsand i Molde kommune. På Raudsand knuses og vaskes saltslagget før store mengder restavfall slippes ut i fjorden. De store utslippene av avfallsrester til nordmørsfjorden er godkjent av Miljødirektoratet.

Hver måned deponeres det 1 000 tonn med rester etter farlig avfall i fjorden bare fra bedriften i Wales. Dette tilsvarer 45 000 kg hver arbeidsdag. Verdiene kommer frem i dokument sendt til myndighetene i Wales i eksporttillatelsen. Miljødirektoratet har signert opplysningene.

Natural Resources Wales

Logo til ansvarlig myndighet i Wales.

Natural Resources Wales gir tillatelse til Real Alloy UK for eksport av det farlige avfallet til Raudsand i Norge. De walisiske myndighetene krever en finansiell garanti på hver skipslast. Den finansielle garantien er på ca 6 millioner norske kroner. Den finansielle garantien er utstedt av Barclays Bank i Birmingham. Kostnaden for å utstede den finansielle garantien er på 32 000 norske kroner.

Finansiell garanti på500 000 £ / ca 6 000 000 NOK

Miljødirektoratet bekrefter

Miljødirektoratet og National Resources Wales bekrefter opplysningene i forbindelse med eksport og import av farlig avfall. Miljødirektoratet bekrefter dokumentet med opplysninger om 60 % gjenvinning og 40 % utslipp (discharge) til fjorden.

Opplysningene er bekreftet av Miljødirektoratet (Norwegian Environment Agency) og National Resources Wales. Anonymisert av Nei til Giftdeponi

Tidligere artikler:

Ny båtlast med saltslagg til Raudsand

Båten Wilson Gdynia er på vei inn Tingvollfjorden med 2 500 tonn saltslagg. Saltslagg er restavfall etter omsmelting av aluminiumsskrap. Avfallet kommer fra et smelteverk utenfor Swansea og båten ble lastet i Briton Ferry i Wales.

Foto: Wilson Gdynia passerer Bergsøya tirsdag 21. desember 2021 med farlig avfall til Raudsand.

Båten passerte Bergsøya kl 1430 på vei inn Tingvollfjorden. En fjord som vil belastes med 40 % (1000 tonn) av avfallet etter utslipp. Båten er nummer 16 i 2021 son ankommer fra Europa. Utslippet er godkjent av Miljødirektoratet og lokale myndigheter.

Artikkel om import av avfallet:

https://neitilgiftdeponi.com/2021/12/19/16-000-tonn-avfall-til-fjorden-utenfor-raudsand/

Saltslagg fra Wales til Raudsand

Real Alloy på Raudsand i Molde kommune tar imot store mengder saltslagg fra Wales. Saltslagget er rester etter smelting av aluminiumsavfall. På Raudsand behandles saltslagget videre før aluminiumsrestene sendes for behandling. 40 % av avfallsrestene deponeres i fjorden.

Illustrasjonsbilde av aluminiumsskrap

I ovnene til Real Alloy UK i Waunarlwydd i Wales smeltes ulike typer aluminiumskrap, rester fra metallurgiske prosesser, malt/belagt folie og annet lakkert eller aluminiumholdig skrap belagt med legeringsmetaller.

I smelteprosessen tilsettes en blanding av forskjellige salter som flussmiddel. Flussmiddelet består av ulike blandinger av natriumklorid (NaCl), kaliumklorid (KCI) og kalsiumfluorid (CaF2). Flussmiddelet tilsettes for å redusere oksidasjonen av det smeltede aluminiumet. Flussmiddelet binder også de ikke-metalliske komponentene i avfallet.

Ral Alloy UK ligger utenfor Swansea i Wales

Saltkake / saltslagg

Når smelteprosessen er fullført, helles det smeltede metallet fra ovnen. Etterpå tømmes ovnen og saltslagget («saltkake») tas ut som avfall. Det er dette avfallet som sendes til Raudsand.

Saltslagg

Prøve av saltslagget fra 2016. Informasjonen finnes i eksportpapirene sendt til Natural Resources Wales

Slaggmaterialet består hovedsakelig av natrium, aluminium, klor og magnesium med noe silisium og kalium, og med spor av fosfor, svovel, kalsium, titan, krom, mangan, jern, kobber, sink, brom, zirkonium og tinn.

Fem år gammel undersøkelse

20. april 2016 gjennomførte firmaet «LPD Lab Services Limited» en delvis undersøkelse av saltslagget. Den fem år gamle undersøkelsen ligger til grunn for myndighetenes behandling av tillatelser til eksport og utslipp. To små porsjoner av slagget ble undersøkt. Undersøkelsen ble utført med et spektrometer.

30 000 tonn av saltslagget eksporteres til Raudsand i Norge

Real Alloy skiper 30 000 tonn saltslagg fra Real Alloy UK i Waunarlwydd, Swansea årlig. Fra Waunarlwydd transporteres saltslagget i konteinere til havnen i Briton Ferry for transport med skip til Raudsand i Norge. En skipslast med 2 500 tonn saltslagg transporteres hver måned til Raudsand. I tillegg mottar Real Alloy Raudsand også avfall fra andre anlegg.

Restavfallet slippes ut i fjorden

16 000 tonn avfall til fjorden utenfor Raudsand

Tirsdag 21. desember kommer enda en båt fra Wales med farlig avfall. Båten Wilson Gdynia er på vei til Raudsand hvor 40 % av lasten på 2 500 tonn deponeres i fjorden. Tidligere i 2021 har det vært 15 anløp fra utlandet sannsynligvis med farlig avfall.

Forsidebilde: Utslipp i forbindelse med lasting

Wilson Gdynia

Avfall fra smelteverk for aluminiumsavfall

Skipet Wilson Gdynia ankommer fra Briton Ferry i Swansea med 2 500 tonn farlig avfall. Det farlige avfallet kommer fra et smelteverk for aluminiumsavfall i Wales.

Oversikt over skipsanløp fra utlandet til Raudsand i 2021

DatoSkipFra
5. januar 2021WILSON AMSTERDAMNeath Abbey (GB)
10. februar 2021WILSON GHENTBriton Ferry (GB)
5. mars 2021WILSON HULL Neath Abbey (GB)
29. mars 2021DONAUTALNew Holland (GB)
1. april 2021WILSON FARSUNDNeath Abbey (GB)
9. mai 2021WILSON LEERGrimsby (GB)
1. juni 2021WILSON MONSOONLerwick (GB)
14. juni 2021WILSON AVEIRONeath Abbey (GB)
24. juni 2021WILSON MAINKyle of Lochalsh (GB)
15. juli 2021WILSON TEESBriton Ferry (GB)
14. august 2021WILSON AMSTERDAMNeath Abbey (GB)
26. september 2021ENNYWismar (DE)
29. september 2021WILSON DUSAVIKNeath Abbey (GB)
29. oktober 2021WILSON GDYNIABriton Ferry (GB)
25. november 2021WILSON BRAKENeath Abbey (GB)
21. desember 2021WILSON GDYNIABriton Ferry (GB)
Kilde: Kystverket

16 000 tonn avfall til fjorden

Firmaet opplyser at 40 % av avfallet deponeres i fjorden. Det opplyses også at hvert skip frakter 2 500 tonn. Tilsammen gir dette totalt 40 000 tonn importert avfall og 40 % gir 16 000 tonn avfall fra det farlige avfallet. I tillegg kommer avfallet som behandles med opprinnelse i Norge.

Miljødirektoratet baserer alle tillatelser på opplysninger fra importfirmaet

Tillatelsene Miljødirektoratet gir baseres kun på opplysninger som importfirmaet gir. Eventuelle kontroller opplyses i god tid. Opplysninger til Nei til Giftdeponi er at bedriften stopper produksjonen og bruker dagene før besøk til å koste og rydde.

Utslipp av avfall ved lasting og lossing

Nei til Giftdeponi publiserte 25. november 2021 en video om utslipp ved lasting og lossing fra våren / sommeren 2021.

Opplysningene kommer fra myndighetene i Wales, Miljødirektoratet og Kystverket og er satt sammen av Nei til Giftdeponi

Utslipp av forurenset avfall til fjorden

Bilder og videoer viser utslipp av forurenset avfall til fjorden fra bedriften Real Alloy på Raudsand. Miljødirektoratet reagerer ikke på utslippene.

Forsidebildet viser kaia til Real Alloy hvor bedriften tar i mot over 40 000 tonn farlig avfall hvert år.

Forurenset avfall på kai

Real Alloy tar i mot farlig avfall. Deler av det farlige avfallet havner i fjorden ved lasting og lossing. Nedenfor er et bilde av kaia etter lossing av farlig avfall. Bedriften oppgir ikke disse diffuse utslippene til myndighetene.

Foto av kai for lossing av saltslagg. Bildet er tatt sensommeren 2021 etter ankomst av båt fra Wales med det forurensete avfallet.

Utslipp av forurenset avfall vises på ekkolodd?

Ekkoloddbilde fra oktober 2021 som viser en topp nede på bunnen utenfor Real Alloy. Bildet er tatt i oktober 2021. Viser bildet dumpet avfall?

Et ekkoloddbilde utenfor Real Alloy viser noe ukjent på bunnen på omlag 30 meters dyp. Er det forurenset avfall som vises?

Utslipp av avfall ved lasting og lossing

Nei til Giftdeponi publiserte 25. november 2021 en video om utslipp ved lasting og lossing fra våren / sommeren 2021.

Video av forurenset utslipp

Real Alloy på Raudsand behandler saltslagg fra Europa og sender oksid ut av Norge. Fjordbunnen utenfor anlegget viser høye konsentrasjoner av miljøgifter. Nei til Giftdeponi har tilgang på en video som viser utslipp ved lasting og lossing. Videoen viser tydelig forurenset fjord. Bedriften opplyser ikke Miljødirektoratet om utslippene.

Forsidebilde: Stillbilde fra videoen som viser lasting av oksid med store mengder forurensning som faller ned utenfor båten. Vind blåser også oksidstøv ut i fjorden.

Video av utslipp av forurensning til fjorden vår/sommer 2021

Diffuse utslipp

Videoen viser misfarging av fjorden på grunn av utslipp av forurenset avfall. Dette kalles diffuse utslipp. Miljødirektoratet påpeker at Real Alloy ikke har redegjort for diffuse utslipp. Bedriften sendte en studie til Miljødirektoratet den 17. august 2021. Studien er utarbeidet en innleid konsulent fra Bergfald Miljørådgiver. Miljødirektoratet gir en tilbakemelding den 25. oktober 2021 hvor de uttaler at utredningen ikke oppfyller kravet.

Misfarging av fjorden

Stillbilde fra videoen som viser forurensning av fjorden.

Fjorden misfarges av utslipp fra avfallsrester. Forurenset regnvann slippes direkte ut i fjorden. Nei til Giftdeponi kjenner ikke til rapportering av utslippet. Utslippet vises i videoen.

Plikt til å redusere forurensning

Bedriften Real Alloy har plikt til å redusere sine utslipp så langt det er mulig. Her er det miljøet i fjorden som må ta kostnadene.

I tillatelsen angis det at overflatevann skal håndteres:

Tilsyn varsles lang tid i forveien

Miljødirektoratet varsler sine tilsyn god tid i forveien. Direktoratet har sannsynligvis aldri vært tilstede ved lossing og lasting på bedriften. Et tilsyn av bedriften fra Miljødirektoratet gir et feilaktig virkelighetsbilde.

Dumping av store mengder giftig prosessavfall i Tingvollfjorden

Det pumpes store mengder med prosessavfall til Tingvollfjorden etter behandling av europeisk spesialavfall. Prosessavfallet blandes med forurenset avrenning fra deponiene på fjellet. Avrenningen fra deponiene sendes gjennom forurenset giftig avfall som er deponert i gruvene under fjorden. Alt sendes samlet ut i Tingvollfjorden. Miljødirektoratet gir flere forskjellige utslippstillatelser som går ut i fjorden i samme rør. Sover Miljødirektoratet?

Miljødirektoratet: Utredningen oppfyller ikke kravet

Miljødirektoratet melder til Real Alloy at utredningen for å redusere diffuse utslipp ikke oppfyller kravet i tillatelsen.

Foto: Real Alloy november 2021

På følgende punkt oppfyller ikke bedriften kravet i utslippstillatelsen:

 • Ikke redegjort for sine diffuse utslipp til vann.
 • Ikke oppgitt størrelsen på de diffuse utslippene per kilde.
 • Bedriften har oppgitt at det diffuse utslippet kan inneholde ammoniakk, støv, fluorider, hydrogensulfid, fosfin og arsin. Vil det si at det diffuse utslippet ikke inneholder andre stoffer av miljømessig betydning?
 • Det er ikke gjort en miljørisikovurdering av utslippet. Hvorfor ikke?

Miljødirektoratet opplyser i brevet til Real Alloy at en fullstendig utredning skal returneres snarest.

Tilbakemelding til Real Alloy den 25. oktober 2021

Utslipp av kvikksølv til fjorden uten tillatelse

Real Alloy har ikke tillatelse til å slippe ut kvikksølv. Bedriftens egne målinger viser kvikksølvutslipp, men rapporterer ikke utslippet til Miljødirektoratet.

Gjeldende utslippstillatelse fra Miljødirektoratet

Ingen tillatelse

Bedriften har siden 2012 ikke tillatelse til utslipp av kvikksølv (Hg). Real Alloy klagde på utslippstillatelsen høsten 2020 med fokus på pH og kobberutslipp. Utslippsgrensen for kvikksølv var ikke påklaget. Bedriften måler utslipp av kvikksølv høsten 2020, men unnlater å opplyse Miljødirektoratet om utslippet.

Målinger utført av Real Alloy utført 26. november 2020 av prosessvannet til fjorden. Målingene er innsendt NIVA og publisert i et forslag til overvåkingsprogram.

Ikke rapportert avvik på utslippstillatelsen

Miljødirektoratet skal følge opp overskridelser av utslippstillatelsen. Real Alloy har utslippsvann med alt for høy pH som direktoratet meldte avvik på. Utslippet av kvikksølv er ikke innrapportert og er derfor ikke behandlet. Utslippsmålingene finnes i et notat fra NIVA. Målingene er innsendt til NIVA 21. desember 2020 av en leder i Real Alloy. Målingen er utført i november 2020.

Ingen kontroll

Miljødirektoratet «stoler» på egenrapportene til bedriftene. Det er ingen kontroll av utslipp som ikke oppgis. Miljødirektoratet gjennomfører ikke uanmeldte kontroller eller målinger. Direktoratet sjekker ikke om målingene stemmer med hva som er rapportert inn.

Folkehelsebekymring

«Kvikksølv slippes ut i miljøet, og dette kvikksølvet kan fortsette å sirkulere fritt i tusenvis av år. Kvikksølv i vann og sedimenter er hovedbekymringen, ettersom det er i en svært giftig form og kan lett tas opp av dyr og dermed finner veien til den menneskelige næringskjeden. Verdens helseorganisasjon har identifisert 10 kjemikalier av stor folkehelsebekymring og fire av disse er tungmetaller: kadmium, kvikksølv, bly og arsenikk.»

Kilde: https://www.eea.europa.eu/no/articles/kvikksolv-en-vedvarende-trussel-for

Real Alloy øker utslippene

Real Alloy på Raudsand øker utslippene av miljøgifter til fjorden. Miljødirektoratet melder avvik på pH i utslipp av prosessvannet og bedriften ber direktoratet om lov til økte utslipp i fjorden. Utslipp av Kobber og Suspendert stoff viser en betydelig økning i forhold til tidligere år. Økning i utslippet fører til at miljømålene for fjorden ikke kan nås.

Utslippet av suspendert stoff 325 % over tidligere tillatelser

Tillatelsen til Real Alloy for utslipp av Suspendert stoff var i tillatelsen frem til 2020 på 27 000 kg. I 2020 oppgir bedriften et utslipp på 87 800 kg, 325 % over tidligere tillatelse. I 2019 rapporterte Real Alloy et utslipp av Suspendert stoff til fjorden på 37 940 kg, 141 % over gjeldende tillatelse. Miljødirektoratet ga den 22. januar 2021 bedriften en ny tillatelse uten begrensning i utslippet av suspendert stoff, men Miljødirektoratet har gitt bedriften pålegg å utrede at utslippet ikke er skadelig for fjorden.

. Kilder: Real Alloy og Miljødirektoratet

Kobber

Utslipp av Kobber til Tingvollfjorden er en av hovedårsakene til den dårlige miljøtilstanden. Utslippene av Kobber fra Real Alloy i 2020 var på 1170 kg, nesten dobbelt så mye som utslippsgrensen på 600 kg. Utslippsgrensen på 600 kg var gjeldende frem til 10. september 2020. Miljødirektoratet vedtok den samme grensen på 600 kg noe som Real Alloy sendte inn en klage på. Miljødirektoratet ga den 22. januar 2021 bedriften en ny tillatelse uten begrensning i utslippet av kobber, men Miljødirektoratet har gitt bedriften pålegg å utrede at utslippet ikke er skadelig for fjorden.

Kilder: Real Alloy og Miljødirektoratet

Bly

Grensen for utslipp av bly er på 4 kg årlig. Utslippet i 2020 var 3,4 kg med høyeste målte verdi på 3,72 kg noe som er like under utslippsgrensen og viser en økning i utslippene de siste årene.

Kilder: Real Alloy og Miljødirektoratet

Natrium

Utslipp av Natrium viser en markant økning i 2020 til 6 860 tonn, en økning fra 2019 med 14 ganger (1400 %). I 2019 var utslippet av Natrium på 489 tonn.

Kilder: Real Alloy og Miljødirektoratet

Utslippstillatelse for 2020

Miljødirektoratet bestemte den 10. september 2020 utslippsgrensene for Real Alloy. De pålegger bedriften en «utredning om reduksjon av utslipp«. Bedriften klagde på utslippstillatelsen og krever økte utslippsgrenser.

Miljødirektoratets utslippsgrense datert 10. september 2020

Utslippstillatelse med tilbakevirkende kraft

Miljødirektoratet vedtok den 22. januar 2021 ny utslippsgrense med tilbakevirkende kraft gjeldende fra 10. september. Denne tillatelsen inneholder ikke en utslippsgrense for Kobber og Suspendert stoff. Hvis ikke Miljødirektoratet har gitt tilbakevirkende kraft på utslippstillatelsen vil utslippet av kobber og suspendert stoff vært et brudd på forurensningsloven.

Miljødirektoratets utslippsgrense datert 22. januar 2021

Uklar miljøgevinst

Miljødirektoratet mener de gamle utslippsgrensene har en uklar miljøgevinst og medfører en urimelig kostnad for Real Alloy. Hvorfor denne kostnaden er større nå enn tidligere år er ikke beskrevet. En økning i utslippsgrensene uten en utredning av miljøpåvirkningen i fjorden er uvanlig.

Miljødirektoratets 22. januar 2021

Umiddelbar produksjonsstopp på Raudsand og Rød hvis ikke Miljødirektoratet øker tillatelsen til utslipp

Real Alloy Germany GMBH krever en økning i tillatelsen til å slippe ut prosessvann med miljøgifter. Nåværende utslippstillatelse vil føre til store økonomiske problemer på Raudsand. Siden produksjonen på Rød er avhengig av å sende saltslagget til anlegget på Raudsand vil også anlegget på Rød rammes umiddelbart og vil føre til produksjonsstopp på begge plassene.

https://neitilgiftdeponi.com/2021/02/28/real-alloy-pa-raudsand-krever-okte-utslipp/

Avvik i utslippstillatelsen

Miljødirektoratet: Real Alloy bryter utslippstillatelsen. Direktoratet ser alvorlig på avviket og pålegger bedriften tiltak for å holde seg til tillatelsen.

https://neitilgiftdeponi.com/2021/05/24/avvik-i-utslippstilatelsen/

Avvik i utslippstillatelsen

Miljødirektoratet: Real Alloy bryter utslippstillatelsen. Direktoratet ser alvorlig på avviket og pålegger bedriften tiltak for å holde seg til tillatelsen.

Miljødirektoratet melder avviket i en tilbakemelding på egenkontrollrapporten fra Real Alloy for 2020. Et avvik defineres som brudd på gjeldende lover og forskrifter.

Real Alloy sitt utslipp av prosessvann til Tingvollfjorden overskred utslippstillatelsen på pH og Miljødirektoratet kaller overskridelsen et avvik. Middelverdien som er målt er på 10,5 og høyeste måling på 10,7. Utslippet skulle ha en pH mellom 7,5 og 10. Miljødirektoratet ser alvorlig på at utslippet avviker fra tillatelsen.

Miljødirektoratet forutsetter at Real Alloy iverksetter tiltak for å overholde utslippstillatelsen og behandle avviket. Miljødirektoratet skriver i sin tilbakemelding at de muligens vil følge opp avviket ved neste tilsyn.

Umiddelbar produksjonsstopp på Raudsand og Rød hvis ikke Miljødirektoratet øker tillatelsen til utslipp

Real Alloy Germany GMBH krever en økning i tillatelsen til å slippe ut prosessvann med høy pH. Nåværende utslippstillatelse vil føre til store økonomiske problemer på Raudsand. Siden produksjonen på Rød er avhengig av å sende saltslagget til anlegget på Raudsand vil også anlegget på Rød rammes umiddelbart og vil føre til produksjonsstopp på begge plassene.

Flere store utslipp på samme plass

Utslippet fra Real Alloy er i samme rør som Deponi 1 og Deponi 2 til Veidekke / Bergmesteren Raudsand. Gruvegangene som er delvis fyllt med farlig avfall har også samme utløp sammen med utslipp fra avfall i det ulovlige Deponi 3. Utslipp fra Real Alloy og deponiene har to forskjellige utslippstillatelser men sendes ut i fjorden i på samme plass.

Påvirkningen på fjorden vurderes som egne utslipp men bør vurderes samlet. Reaksjoner som kommer av miksing av forskjellige tungmetaller fra deponiene og det alkaliske prosessvannet fra Real Alloy er ikke vurdert. Real Alloy har også store utslipp av tungmetaller i det samme røret.

Tidligere artikler:

Real Alloy på Raudsand krever økte utslipp:

https://neitilgiftdeponi.com/2021/02/28/real-alloy-pa-raudsand-krever-okte-utslipp/

Febrilsk tildekking:

https://neitilgiftdeponi.com/2019/06/23/febrilsk-tildekking/

Real Alloy på Raudsand krever økte utslipp

Bedriften Real Alloy på Raudsand fikk en utslippstillatelse høsten 2020 av Miljødirektoratet. Bedriften klagde på tillatelsen i januar 2021 og fire dager etter ga Miljødirektoratet tillatelse til mye større utslipp. Utslippene av kobber er nå 500 % større enn den første tillatelsen.

Real Alloy Raudsand

Utslippet av kobber er fem ganger større enn den første tillatelsen

Real Alloy Germany GMBH opplyser om et årlig utslipp av opptil 3 000 kg kobber til fjorden. Tillatelsen som Miljødirektoratet ga 10. september 2020 var på 600 kg årlig. Bedriften skal utrede utslippene før direktoratet gir nye utslippsgrenser. Den tyske bedriften ber nå om en midlertidig tillatelse på 2 000 kg kobber årlig. Miljødirektorater ga en utslippstillatelse på 600 kg kobber basert på BAT (Beste tilgjengelige teknikker).

Umiddelbar produksjonsstopp på Raudsand og Rød hvis ikke Miljødirektoratet øker tillatelsen til utslipp

I klagen innsendt av Real Alloy Germany GMBH viser bedriften til at utslippstillatelsen fra Miljødirektoratet vil føre til store økonomiske problemer på Raudsand. Siden produksjonen på Rød er avhengig av å sende saltslagget til anlegget på Raudsand vil også anlegget på Rød rammes umiddelbart og vil føre til produksjonsstopp på begge plassene.

Miljødirektoratet har tatt initiativ til å endre og oppdatere Real Alloy Raudsands tillatelse for å sikre at bedriftens utslipp er i tråd med hva som er mulig å oppnå ved bruk av beste tilgjengelige teknikker, BAT (Best Available Techniques).

Kobberkonsentrasjonene kan medføre omfattende toksiske effekter på sedimentlevende organismer

NIVA (Norsk Institutt for Vannforskning) skriver i en rapport fra 7. oktober 2020 utført for Bergmesteren Raudsand om sedimentene i fjorden utenfor Raudsand: «De påviste kobberkonsentrasjonene tilsvarte klasse V (svært dårlig tilstand) og kan medføre omfattende toksiske effekter på sedimentlevende organismer«.

Innholdet av Kobber på alle målestasjonene i fjordbunnen utenfor Real Alloy er i følge Miljødirektoratets klassifiseringsveileder «Svært dårlig» og gir «Omfattende toksiske effekter«.

Innholdet av Kobber viser en økning på 58 % på den nærmeste målestasjonen. To av de andre målestasjonene har de samme verdiene i 2019 som i 2013 og en målestasjon viser en økning på 33 %.

NIVA (2020): «Det kan tenkes at høye konsentrasjoner av noen av miljøgiftene (især kobber) kan være en medvirkende årsak til de lave arts- og individtallene som har blitt observert hos bunnfaunaen i området

https://neitilgiftdeponi.com/2020/11/01/omfattende-toksiske-effekter/

Utslippene av suspendert stoff er 600 % større enn tillatelsen

Bedriften har fått en tillatelse til å slippe ut 27 000 kg suspendert stoff årlig, men ber om å få slippe ut 140 000 kg årlig. Dette er fem ganger så mye som Miljødirektoratet angir.

Bedriften har målt utslipp som tilsvarer hele 160 000 kg suspendert stoff årlig. Tillatelsen fra Miljødirektoratet er på 27 000 kg. Etter produksjonsøkningen er utslippene nå 600 % større enn tillatelsen. Opplysningene om de store utslippene kommer frem i dokument innsendt av Real Alloy.

Fjorden vil ikke bli bra

Den tyske bedriften Real Alloy Germany GMBH opplyser at det er forventet at utslippene av kobber vil føre til en økning av kobber i sedimentene i fjorden. Dette vil føre til vansker med å nå målet om god kjemisk tilstand i fjorden. Bedriften opplyser at det er utfordrende å redusere kobberutslippet til fjorden.

Umulig å nå miljømål

Reduseres ikke utslippene vil fjorden fortsatt klassifiseres som dårlig. Miljømålet for vannforekomsten «Tingvollfjorden ved Raudsand» er å oppnå god økologisk og kjemisk tilstand i perioden 2022-2027. Med fortsatt store utslipp fra Real Alloy er det umulig å nå dette miljømålet.

Kilder:

Klage (18.januar 2021):

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2021/02/20210118_letter_operating-permit-appeal.pdf

Omgjøring av tillatelse (22. januar 2021):

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2021/02/20210122-vedtak-om-omgjoring-av-tillatelse-som-folge-av-klage-real-alloy-norway-as.pdf

Tillatelse (22. januar 2021):

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2021/02/20210122-tillatelse-til-virksomhet-etter-forurensningsloven-for-real-alloy-raudsand.pdf

Tillatelse (10. september 2020):

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2021/02/20200910-tillatelse-til-virksomhet.pdf

Febrilsk tildekking

Norges Miljøvernforbund og «MS Miljødronningen» på besøk hos Bergmesteren Raudsand og Real Alloy oktober 2018.

Når MS Miljødronningen ankom industriområdet på Raudsand i oktober 2018 begynte ansatte på Real Alloy febrilsk å dekke til hauger med Aluminium- og Silisiumoksid. Real Alloy er en samarbeidspartner med Veidekke og Bergmesteren Raudsand. Tildekkingen foregikk med ubrukte presenninger og det er tydelig at firmaet ikke har gjennomført en tilsvarende tildekking før. Etter kort tid blåste mye av presenningene ut av stilling og oksiden ble eksponert for vær og vind igjen.