Sjøfront og giftig avfall

NRK intervjuet ordføreren i Molde og en SV-representant etter kommunestyremøtet torsdag 18. juni 2020. Kommunestyret vedtok opprydding av møllestøvdeponiet og ikke nytt stort deponi.

NRK MR torsdag 18. juni 2020

Giftig avfall

Intervjuet viser tydelig hvordan Molde vil oppfattes fremover. Intervjuet foregikk på den nye Sjøfronten med Romsdalsalpene i bakgrunnen. Nyhetssendingen til NRK omtalte giftig avfall. Blir Sjøfronten og giftig avfall et synonym?

Ordføreren respekterer ikke vedtaket

 • I intervjuet sier ordføreren at han er i tvil om vedtaket gyldig.
 • Ordføreren argumenterer for å gi tillatelse til utbygger.
 • Ordføreren motarbeider kommunestyret.
 • Ordføreren «oppfordrer» utbygger til å klage.
 • Det er ikke ordførerens oppgave å motarbeide kommunestyret.
 • Utbygger kan klage på vedtaket uten ordførerens hjelp.

Motstand mot deponi på Raudsand (video)

Det er er stor motstand mot deponiplanene på Raudsand. Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkesrådmann, Fylkesordfører, Gjemnes kommune, Tingvoll kommune, Sunndal kommune, Ordfører i Rauma kommune, Kristiansund kommune og Orkide-kommunene.

Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet de grønne, Rødt, SV, Venstre og Arbeiderpartiet.

Norges Miljøvernforbund, Bellona, Naturvernforbudet, Natur og ungdom, Visit Nordvest, Sjømat Norge, AquaGen og Giftfritt Nesset er alle imot planene. Møreforskning, tidligere direktør i NGU og Miljødirektoratet er alle negativ til Raudsand-planene.

Giftfritt Nesset: En skandale

Organisasjonen «Jeg velger meg et Giftfritt Nesset» med et innlegg på departementets innspillsmøte om rapporten for farlig avfall. De karakteriserer deponiplanene som en skandale og er redd for at politikken styrer logikken.

Fra innlegget til Giftfritt Nesset:

 • Giftfritt Nesset representerer næringsliv og befolkning med 48 000 innbyggere rundt fjorden.
 • Det er sterk motstand mot planene.
 • Nesset kommune representerer 1 % av arealet rundt fjorden.
 • Kommunen kan ikke ha råderett og fjorden er et felleseie.
 • Det er en skandale det som er i ferd med å skje på Raudsand.
 • Det har vært en forurensningskandale gjennom lang tid.
 • Tidligere operatører har kommet og gått med konkurser.
 • Vi har liten tillit til dagens operatør.
 • Dagens operatør kommer inn og lover å rydde opp.
 • Har operert i mange år i strid med regler og lover.
 • Er truet med dagmulkt for å innrette seg.
 • Kan vi ha tillit til en slik operatør?
 • Det er en historisk skandale.
 • Vi har ikke kunnet spise fisken, nå er fjorden i ferd med å bli friskmeldt.
 • Et 40-talls eksperter er med på frivillig basis uten kommersielle interesser som sier det er et luftslott.
 • Landets fremste geolog, Arne Bjørlykke, tidligere leder for NGU sier at dette kan ikke skje i en bratt fjellskråning ned mot fjorden.
 • Giftfritt Nesset er redd for at politikken styrer logikken.
 • Siden det tilsynelatende bor lite med folk kan Raudsand seile opp som et alternativ av det alternativet som tidligere var rangert nederst.

Bergmesterens korte svar

På departementets innspillsmøte for ekspertutvalgets rapport var det Mepex-konsulenten som svarte for Bergmesteren Raudsand. Svaret var meget kort med vekt på at de er strålende fornøyd med rapporten og at Raudsand vil være klar når Langøya er full.

Ekspertutvalget er derimot kritisk til om det er mulig å få Raudsand klar til 2024 og om det er mulig med et deponi. Utdrag fra rapporten:

 • Forutsetter imidlertid at reguleringsplanen for området blir fastsatt av Kommunal- og Moderniseringsdepartementet.
 • At de relevante sektormyndighetene har fått framlagt et tilstrekkelig grunnlag for å gjøre sine vurderinger.
 • At alle nødvendige tillatelser etter sektorlovverk er gitt.
 • Utvalget påpeker at gjenvinningsprosessen som tiltakshaverne planlegger å bruke ikke tidligere er brukt i full skala.
 • Så vidt utvalget forstår er det gjennomført få boringer for fjellhallene.
 • Det vil bli en betydelig hydraulisk gradient inn mot fjellhallene.
 • Sprekker i overliggende fjell.
 • For avfallssyre vil man måtte finne en annen løsning enn dagens transport.
 • Sjøbunnen der det planlegges utfylling og bygging av ny kai skråner bratt nedover.
 • Det er tidligere stilt spørsmål ved stabiliteten til en slik fylling.
 • Ny kai krever tillatelse fra havnemyndigheten.
 • Utfylling av steinmasser kan medføre oppvirvling og spredning av forurensede sedimenter.
 • Det vil kreves tillatelse fra Miljødirektoratet før slik utfylling eventuelt kan startes.

Utvalget har ikke besøkt Raudsand men de har besøkt utrolig mange andre plasser. 

Kilde:

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2019/11/ekspertutvalg-sluttrapport-endelig.pdf

Gjenvinningsbedrift ?

Video fra befaringen til departement og direktorat på Raudsand 1. oktober 2019.

Leder i Bergmesteren Raudsand om gjenvinning.

Miljøvernforbundet spør direktøren i Veidekke om hvorfor ikke Møllestøvet blir gjenvunnet.

Nabokommunenes orientering til departementet

Departement og direktorat var på befaring på Raudsand 15. oktober. I den forbindelse var det flere som orienterte. Her er opptak av nabokommunenes presentasjonen.

Video fra møtet med opptak av presentasjonen

Tilstede på møtet var:

 • Kommunal og moderniseringsdepartementet ( KMD)
 • Klima- og miljødepartementet
 • Nærings- og fiskeridepartementet Miljødirektoratet
 • Direktoratet for mineralforvaltning
 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal
 • Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Sunndal kommune
 • Gjemnes kommune
 • Tingvoll kommune
 • Nesset kommune
 • Bergmesteren Raudsand AS
 • Jeg velger meg et giftfritt Nesset
 • Norges Miljøvernforbund
 • Nesset vekst AS

PDF av presentasjonen den 15. oktober 2019 for Gjemnes, Sunndal og Tingvoll kommuner finnes her:

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2019/10/tingvoll-kommune-presentasjon-nesset-befaring-15102019_endelig.pdf

Molde – giftdumpingens hovedstad

I den landsdekkende nyhetssendingen til TV 2 kl 1830 er det en reportasje fra Raudsand i forbindelse med deponiplanene til Veidekke.

Hvert år produserer Norge 500 000 tonn giftig avfall. Snart kan dette komme til Raudsand. Det er stor motstand mot planene på Raudsand.

Nestlederen i FrP Sylvi Listhaug er redd for turisme og matproduksjon i fjorden og hun uttaler at Molde er Rosenes by men her kan de bli giftdumpingens hovedstad.

Febrilsk tildekking

Norges Miljøvernforbund og «MS Miljødronningen» på besøk hos Bergmesteren Raudsand og Real Alloy oktober 2018.

Når MS Miljødronningen ankom industriområdet på Raudsand i oktober 2018 begynte ansatte på Real Alloy febrilsk å dekke til hauger med Aluminium- og Silisiumoksid. Real Alloy er en samarbeidspartner med Veidekke og Bergmesteren Raudsand. Tildekkingen foregikk med ubrukte presenninger og det er tydelig at firmaet ikke har gjennomført en tilsvarende tildekking før. Etter kort tid blåste mye av presenningene ut av stilling og oksiden ble eksponert for vær og vind igjen.

Regjeringen utreder giftavfall

Dagsnytt 18 – 20. mars 2019 diskuterte giftavfall. Statssekretær Atle Hamar, ordfører Robin Martin Kåss og leder i Bellona Frederic Hauge deltok.

Raudsand-alternativet vart ikke nevnt med ett ord men diskusjonen er interessant.

Bellona publiserte samme kveld «Påstander og fakta i deponi-debatten». Et utdrag av rapporten som omhandler Raudsand finnes her: https://neitilgiftdeponi.wordpress.com/2019/03/20/bellonas-vurdering-av-raudsand/

Deponihallene vil dekke et stort område

Størrelsen på området som fjellhallene skal bygges i er forsøkt vist betydelig mindre enn de vil være i virkeligheten. Her vises den riktige størrelsen som finnes godt skjult i konsekvensutredningen.

Dette viser at tunnelområdet strekker seg helt til Langvassdalen og Mørkvatnet. Langvassdalen har avrenning til Angvik i Gjemnes. Mørkvatnet er drikkevannskilde for Eidsvåg og Raudsand. Dette er ikke omhandlet i konsekvensutredningen. Dette er planer som er sendt til Miljødirektoratet og Klima- og Miljødepartementet. Nesset kommune unngår problemstillingen med disse planene.