Utslipp

  1. Restavfallet som forbrennes må IKKE forårsake røykgass som inneholder tungmetaller (unngå forbrenning av avfall som innholder bl.a. sink og tungmetaller)
  2. Flyveasken må renses på det enkelte forbrenningsanlegg (fjerner transportutslipp av CO2 og eliminerer fare for uhell ved frakt over værharde sjøstrekninger og fjorder)
  3. Kronos-syren må renses på eget anlegg (fjerner transportutslipp av CO2 og eliminerer fare for uhell ved frakt over værharde sjøstrekninger og fjorder)
  4. Utsprenging av fjellhaller gir CO2-utslipp (Borerigg, hjullastere og lastebiler har utslipp)
  5. Transport av pukk fra tunnelmassene gir utslipp
  6. Bygging av store betongkar i fjellhaller for deponering av bl.a. kvikksølvholdig avfall gir store CO2-utslipp (Produksjon av betong står for 5 % av verdens CO2 utslipp)
  7. Frakt av store mengder forurenset avfall for deponering på fjellet i 300 meters høyde gir store transportutslipp (Store lastebiler bruker mye drivstoff og slipper ut mye CO2 for å kjøre opp 300 høydemeter)